برچسب گذاری توسط: گرایشهای نظام منابع انسانی

پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی رشته مدیریت 128 صفحه

بالندگی سازمانی چیست؟ عبارتست از (( کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری برای بالندگی و به سازی برنامه ریزی شده و تقویت و تاکید بر استراتژی ها ساختارها و فرایندهای سازمانی برای بهبود اثر بخشی سازمان )) ( کامینکر)