مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal رشته عمران 300 صفحه

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

به صفحه دریافت مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 300

حجم فایل: 39.989 مگا بایت

  73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی زبان اصلی

  1. مدل هایی برای ضریب انتشار کلراید بتن در محیط های دارای جذر و مد

  Models for Chloride Diffusion Coefficients of Concretes in Tidal Zone

  1. بررسی مدل رفتار تسلیمی سیمان تازه و آزمایش

  Investigation into Yield Behavior of Fresh Cement Paste Model and Experiment

  1. 3. مدل ذاتی برای پیش بینی فشار قالب

  Intrinsic Model to Predict Formwork Pressure

  1. پایداری دمایی مقاومت فشاری نمونه سیمانی آسفالتی

  Temperature Stability of Compressive Strength of Cement Asphalt Mortar

  1. تاثیر فیلترینگ بر ارزیابی بافت سطح بتن

  Effect of Filtering on Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. بررسی واکنش قلیایی سیلیسی محدود شده توسط ترکیب جدید لیتیم

  Investigation of Alkali-Silica Reaction Inhibited by New Lithium Compound

  1. اثر دوزهای مختلف الیاف پلی پروپیلن در پوشش های روسازی بتنی نازک

  Effect of Different Dosages of Polypropylene Fibers in Thin Whitetopping Concrete Pavements

  1. تاثیر خاکستر رسوبی بعنوان دانه بندی خوب در ترکهای انقباضی نمونه

  Effect of Bottom Ash as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. الیاف الکل پلی وینیل برای کاربرد در مصالح بنایی

  Polyvinyl Alcohol Fiber-Reinforced Mortars for Masonry Applications

  1. تاثیر روشهای کیورینگ بر انقباض های خودبخودی و تنش ها در بتن با عملکرد بالا

  Effect of Curing Methods on Autogenous Shrinkage and Self-Induced Stress of High-Performance Concrete

  1. اثر هم افزایی بین مواد تشکیل دهنده شیشه و سرباره کوره

  Synergistic Effect between Glass Frit and Blast-Furnace Slag

  1. اندازه گیری گسترش MgO در سیمان به روشهای مختلف

  Expansion of MgO in Cement Pastes Measured by Different Methods

  1. آستانه خوردگی بحرانی نمونه های مسلح شده گالوانیزه

  Critical Corrosion Threshold of Galvanized Reinforcing Bars

  1. رویکرد بالقوه برای ارزیابی بتن عایق صدای شامل MgOبر مبنای انبساط

  Potential Approach to Evaluating Soundness of Concrete Containing MgO-Based Expansive Agent

  1. مدلسازی رفتار مکانیکی بتن مسلح ناشی از خوردگی فولاد

  Modeling Mechanical Behavior of Reinforced Concrete due to Corrosion of Steel Bar

  1. تاثیر الیاف پلی استر در سیمانهای ترکیبی مهندسی در مقابل جداشدگی

  Interface Tailoring of Polyester-Type Fiber in Engineered Cementitious Composite Matrix against Pullout

  1. اثرات خنک کننده نیتروژن مایع بر روی خصوصیات بتن تازه

  Effects of Liquid Nitrogen Cooling on Fresh Concrete Properties

  1. بررسی تجربی خواص مکانیکی بتن محدود شده با لوله های پلاستیکی

  Experimental Study on Mechanical Properties of Concrete Confined with Plastic Pipe

  1. اندازه گیری نفوذپذیری اکسیژن در پلیمرهای اپوکسی

  Measurement of Oxygen Permeability of Epoxy Polymers

  1. 7. تاثیر سن و نسبت آب به سیمان بر سایز و پراکندگی حفرات در خمیر سیمان

  Effect of Age and Water-Cement Ratio on Size and Dispersion of Pores in Ordinary Portland Cement Paste

  1. 8. بازرسی بتن با استفاده از سرعت پالس اولتراسونیک

  Inspection of Concrete Using Air-Coupled Ultrasonic Pulse Velocity

  1. 9. روابط مقاومت فشاری برای بتن زیردرجه حرارتهای بالا

  Compressive Strength Relationships for Concrete under Elevated Temperatures

  10. رفتار خزش بتن با مقاومت بالا با الیاف پلی پروپیلن در دمای بالا

  Creep Behavior of High-Strength Concrete with Polypropylene Fibers at Elevated Temperatures

  11. رفتار بتن با مقاومت ویژه مسلح شده با الیاف شیشه و مدلهای عددی

  Ultra-High-Strength Glass Fiber-Reinforced Concrete Mechanical Behavior and Numerical Modeling

  12. بتن ماسه ای فشرده در روسازی یک راه حل اقتصادی و محیطی

  Compacted Sand Concrete in Pavement Construction:An Economical and Environmental Solution

  1. جمع شدگی اولیه در مقابل میزان کم نسبت آب به سیمان نمونه شمشی

  Early-Age Shrinkage Strains Versus Depth of Low Water-Cement Ratio Mortar Prisms

  1. روش جدید برای مقایسه بتن خود متراکم با سرباره

  New Methodology to Proportion Self-Consolidating Concrete with High-Volume Fly

  1. جمع شدگی بتن خود متراکم پیش کشیده

  Shrinkage of Precast Prestressed Self-Consolidating Concrete

  1. مدل جدید ویسکو الاستیک برای سنین اولیه بتن بر مبنای اندازه گیری تنش و کرنش

  New Viscoelastic Model for Early-Age Concrete Based on Measured Strains and Stresses

  1. آنالیز موج پالس التراسونیک در مصالح پایه سیمانی

  Wavelet Analysis of Ultrasonic Pulses in Cement-Based Materials

  1. فرسایش نمکی بتن بر اثر سدیم کربنات و سدیم کلراید

  Salt Weathering of Concrete by Sodium Carbonate and Sodium Chloride

  1. اثرات محیطی بر خواص مکانیکی پلیمر تقویت شده مرطوب با فیبر پلی اتیلن

  Environmental Effects on Mechanical Properties of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer

  1. تاثیر زمان جابجایی در میزان منافذ هوا در بتن های خود متراکم

  Effects of Hauling Time on Air-Entrained Self-Consolidating Concrete

  1. مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدول دینامیگی یانگ بتن با سن کم

  Artificial Neural Network Modeling of Early-Age Dynamic Young’s Modulus of Normal Concrete

  1. عملکرد افزودنی های کاهش نفوذ پذیری در سازه های بتنی دریایی

  Performance of Permeability-Reducing Admixtures in Marine Concrete Structures

  1. ارزیابی مشخصات مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت های سمنته شده و خسارت دیده توسط آتش

  Assessing Mechanical Properties and Microstructure of Fire-Damaged Engineered Cementitious Composites

  1. تشخیص ترکهای عمیق سطحی در امکان سنجی بتن ضربه دیده با تولید امواج رئیلی

  Characterization of Deep Surface-Opening Cracks in Concrete Feasibility of Impact-Generated Rayleigh-Waves

  1. 1. آنالیز مقاومت بلند مدت نمونه های با مواد افزودنی سمنته و مراقبت شده در دماهای مختلف

  Analysis of Mortar Long-Term Strength with Supplementary Cementitious Materials Cured at Different Temperatures

  1. 2. تاثیر شیمی یون های کلراید در ماتریس سیمان در مورد خوردگی فولاد

  Influence of Chemistry of Chloride Ions in Cement Matrix on Corrosion of Steel

  1. 3. Strength-Cementitious Material-Water Relationship for Proportioning of Fly Ash-Based Concrete
  2. 4. مقاومت در برابر خوردگی پلیمر تنیده با فیبر در بتن مسلح

  Corrosion Protection of Fiber-Reinforced Polymer-Wrapped Reinforced Concrete

  1. 5. بتن خودمتراکم با مقاومت بالای بهینه شده توسط روش طرح مخلوط

  Self-Consolidating High-Strength Concrete Optimization by Mixture Design Method

  1. 6. تشکیل کلسیم هیدروکسید در در خمیر سیمان قرار گرفته در معرض هوا

  Calcium Hydroxide Formation in Thin Cement Paste Exposed to Air

  1. 7. اندازه و تاثیر دیوار روی مقاومت فشاری بتن

  Size and Wall Effects on Compressive Strength of Concretes

  1. 8. همبستگی محصولات واکنش و پتانسیل انبساطی در واکنش قلیایی سیلیسی برای مخلوط مواد سیمانی

  Correlation of Reaction Products and Expansion Potential in Alkali-Silica Reaction for Blended Cement Materials

  1. 9. تشخیص پوشش رسهای دانه بندی شده و تماس آن با بتن

  Detection of Aggregate Clay Coatings and Impacts on Concrete

  1. 10. نفوذ سه برابر در بتن مسلح با الیاف کربن

  Triple Percolation in Concrete Reinforced with carbon Fiber

  1. 11. عملکرد پیش تنیدگی در بتن خود متراکم ساخته شده با انواع مختلف مواد افزودنی افزایش دهنده چسبندگی

  Performance of Cast-in-Place Self-Consolidating Concrete Made with Various Types of Viscosity-Enhancing Admixtures

  12. Planar Image-Based Reconstruction of Pervious Concrete Pore Structure and Permeability Prediction

  1. مقایسه روش ها برای ارزیابی بافت سطوح بتنی

  Comparison of Methods for Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. تاثیر نوع توده بر ویژگیهای مکانیکی بتن با پودر فعال

  Effect of Aggregate Type on Mechanical Properties of Reactive Powder Concrete

  1. آزمایش ترکهای چندگانه دو طرفه در صفحات تشکیل شده از کامپوزیتهای سمنته شده و مسلح شده با الیاف و با عملکرد بالا

  Bidirectional Multiple Cracking Tests on High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composite Plates

  1. دقت تست مقاومت فشاری بتن نمونه های سیلندری با اندازه های مختلف

  Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes

  1. شبیه سازی عددی امواج تنش بر سطح واسط ناهمگون

  Numerical Simulation of Stress Waves on Surface of Strongly Heterogeneous Media

  1. تاثیر نوع فیبر بر تغیر شکل خزشی ترک پانلهای مسلح شاتکریت شده

  Influence of Fiber Type on Creep Deformation of Cracked Fiber-Reinforced Shotcrete Panels

  1. سازگاری با تکنیک های مختلف اندازه گیری برای ارزیابی خوردگی در بتن ترک خورده

  Suitability of Various Measurement Techniques for Assessing Corrosion in Cracked Concrete

  1. روش جدید برای تقسیم بتن خودتراکم بر اساس الزامات مقاومت فشاری

  New Method for Proportioning Self-Consolidating Concrete Based on Compressive Strength Requirements

  1. کرنش حرارتی و جمع شدگی ناشی از خشک شدن سازه بتنی در محل

  Thermal Strain and Drying Shrinkage of Concrete Structures in the Field

  1. آزمایش صفحه متمایل جهت ارزیابی تمرکز سازه ای مخرب در مابقی بتن خودمتراکم

  Inclined Plane Test to Evaluate Structural Buildup at Rest of Self-Consolidating Concrete

  1. پرتونگاری(توموگرافی) مقاومت الکتریکی جهت ارزیابی ترک در بتن

  Electrical Resistance Tomography for Assessment of Cracks in Concrete

  1. تاثیر توالی مخلوط در فعل و انفعالات ترکیبات سیمان

  Influence of Mixing Sequence on Cement-Admixture Interaction

  1. تاثیر Non GGBF بعنوان توده خوب در جمع شدگی نمونه بتنی

  Effect of Non-Ground-Granulated Blast-Furnace Slag as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. تاثیر ترکیبات مخلوط بر کارایی و مقاومت نمونه های سرباره ای بر پایه پلیمر معدنی

  Effect of Mixture Compositions on Workability and Strength of Fly Ash-Based Inorganic Polymer Mortar

  1. فرایند خوردگی در نمونه فولادی در بتن در بلند مدت

  Corrosion Process of Steel Bar in Concrete in Full Lifetime

  1. مدل ترک چرخشی هیبریدی برای عملکرد ترکیبات سیمانی مسلح شده با الیاف

  Hybrid RotatingFixed-Crack Model for High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composites

  1. بتن رسانا جهت حفاظت کاتدیک عرشه پل

  Conductive Concrete for Cathodic Protection of Bridge Decks

  1. تعین نسبت آب به سیمان در بتن تازه

  Instantaneous In-Situ Determination of Water-Cement Ratio of Fresh Concrete

  1. سیر تکامل زمان نفوذ کلراید در بتن سیمانی آمیخته

  Time Evolution of Chloride Penetration in Blended Cement Concrete

  1. کربن در سیمانهای الیافی برای پوشش الکترو مغناطیسی

  Carbon-Fiber Cement-Based Materials for Electromagnetic Shielding

  1. ویژگی های مهندسی مواد سیمانی خود ترمیم شونده

  Self-Healing Characterization of Engineered Cementitious Composite Materials

  1. تاثیر اندازه توده و تغییرات در ترکیبات سیمانی گذشته

  Effect of Aggregate Size and Gradation on Pervious Concrete Mixtures

  1. تاثیر کلسیم کلراید و دمای اولیه مراقبت بر انبساط ناشی از قرار گرفتن در معرض سولفات

  Effect of Calcium Chloride and Initial Curing Temperature on Expansion Caused by Sulfate Exposure

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  مجموع 73 مقاله برتر و کاربردیزبان اصلی;مقاله بتن;بتن;سازه های بتنی;سیمان;سیمان ترکیبی;اختلاط;اختلاط بتن;دوام;کارایی;تکنولوژی بتن;مقاومت;خزش;ترک;concrete

  جزوه متره سازه بتنی رشته عمران 81 صفحه

  جزوه متره سازه بتنی

  به صفحه دریافت جزوه متره سازه بتنی خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جزوه متره سازه بتنی را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  جزوه متره سازه بتنی

  فرمت فایل: zip

  تعداد صفحات: 81

  حجم فایل: 14.708 مگا بایت

  اصول اجرایی متره ی ساختمان به روش NSP ساختمان های فلزی و بتنی

  مقدمه

  خصوصیات مترور

  نکات مهم در متره و ریزمتره

  اصول متره عملیاتی

  سازه های بتنی

  نتیجه گیری

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جزوه متره سازه بتنی ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – جزوه متره سازه بتنی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  جزوه متره سازه بتنی;اصول اجرایی متره ی ساختمان به روش NSP ساختمان های فلزی و بتنی;خصوصیات مترور;نکات مهم در متره و ریزمتره;اصول متره عملیاتی;سازه های بتنی

  بررسی سازه های بتنی رشته عمران 47 صفحه

  سال ها قبل، انسان به این كشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت كه وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهك مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیكی تولید می‌نماید یك نوع از این مواد، خاكستر آتشفشانی تحكیم یافته یا توف بود كه در حوالی پوزولی ایتالیا پیدا شد پس از آن، واژه پوزولان به هر نوع ماده ای با خاصیت مشابه فوق صرف نظر از منشأ زمین شناسی آن، اطلاق گ

  به صفحه دریافت بررسی سازه های بتنی خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی سازه های بتنی را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  سال ها قبل، انسان به این كشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت كه وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهك مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیكی تولید می‌نماید یك نوع از این مواد، خاكستر آتشفشانی تحكیم یافته یا توف بود كه در حوالی پوزولی ایتالیا پیدا شد پس از آن، واژه پوزولان به هر نوع ماده ای با خاصیت مشابه فوق صرف نظر از منشأ زمین شناسی آن، اطلاق گ

  فرمت فایل: doc

  تعداد صفحات: 47

  حجم فایل: 19 کیلو بایت

  كلیات

  سال ها قبل، انسان به این كشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت كه وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهك مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیكی تولید می‌نماید. یك نوع از این مواد، خاكستر آتشفشانی تحكیم یافته یا توف بود كه در حوالی پوزولی ایتالیا پیدا شد. پس از آن، واژه پوزولان به هر نوع ماده ای با خاصیت مشابه فوق صرف نظر از منشأ زمین شناسی آن، اطلاق گردید.

  ASTM-C618 پوزولان را به این صورت تعریف می كند: «ماده سیلیسی یا سیلیسی آلومیناتی كه به خودی خود ارزش چسبندگی ندارد، اما به شكل ذرات بسیار ریز و در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمولی با هیدروكسید كلسیم واكنش شیمیایی داشته و تركیباتی را به وجود می آورد كه خاصیت سیمانی و چسبندگی دارد.» بنابراین، پوزولان یك ماده طبیعی یا مصنوعی است كه حاوی سیلیس فعال است. لازم است كه ماده پوزولانی به شكل پودر شده باشد، زیرا فقط در این صورت سیلیس می تواند در حضور آب با آهك (كه بر اثر هیدراتاسیون سیمان پرتلند ایجاد می گردد) سیلیكات های كلسیم پایدار را كه دارای خواص چسبندگی اند، تشكیل دهند. ضمناً در بررسی كلی پوزولون ها باید متذكر شد كه سیلیس آنها باید بی شكل (آمورف) باشد، زیرا قابلیت ایجاد واكنش سیلیس متبلور بسیار كم است.

  سیمان پرتلند پوزولانی به مخلوط های توأم آسیاب شده یا مخلوط شده سیمان پرتلند و مواد پوزولانی اطلاق می گردد. غالباً مواد پوزولانی از سیمان پرتلندی كه جایگزین آن می شوند ارزانترند.

  ولی امتیاز عمده آنها در هیدراتاسیون كند و بنابراین، روند توسعه حرارت كم نهفته است. در ساختمان های انبوه بتنی این امر اهمیت زیادی دارد و دقیقاً در این نوع ساختمان هاست كه غالباً سیمان پرتلند پوزولانی با جایگزینی بخشی از سیمان پرتلند با مواد پوزولانی مصرف می شود. همچنین سیمان های پرتلند پوزولانی در برابر حمله سولفات ها و بعضی دیگر از عوامل مخرب مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. این امر به دلیل واكنش پوزولانی است كه مقدار كمتری آهك به جا می گذارد تا به خارج راه یابد و نیز نفوذپذیری بتن را كاهش می دهد. لیكن مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن تا سنین بعدی كه واكنش عمده پوزولانی تخلخل خمیر سیمان را كاهش داده است، نمی تواند ایجاد شود. باید به خاطر داشت كه آثار خوب و بد مواد پوزولانی بسیار متغیرند و بدین جهت توصیه می شود كه هر ماده پوزولانی آزمایش نشده ای در تركیب با سیمان و سنگدانه هایی كه در ساختمان واقعی مصرف خواهند شد، مورد آزمایش قرار گیرد. به علت كنش آهسته پوزولان ها باید عمل آوردن پیوسته مرطوب و دمای عمل آوردن مناسب برای مدتی بیشتر از آنچه به طور معمول لازم است، فراهم شود.

  طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها

  پوزولان ها را از لحاظ منشأ وجودی به پوزولان های طبیعی و مصنوعی تقسیم می كنند. پوزولان های طبیعی شامل خاك های دیاتمه، چرت های اپالینی و شیل ها، توف ها و خاكستر آتشفشانی است. منابع اصلی پوزولان های مصنوعی عبارتند از كوره های استخراج فلزات تولیده كننده آهن خام، فولاد، مس، نیكل، سرب، سیلیس و آلیاژهای فروسیلیس، و نیروگاه هایی كه از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده می كنند. امروزه این مواد مصنوعی كه با قیمت كم عمدتاً قابل دسترس اند، به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند مصرفی در بتن مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است. به علاوه، بدیهی است كه بیشتر این مصنوعات قادرند مقاومت نهایی و دوام بتن با سیمان پرتلند را بهبود بخشند.

  یكی از اولین طبقه بندی ها برای پوزولان های طبیعی توسط میلنز پیشنهاد گردید. در این سیستم طبقه بندی، پوزولان های طبیعی بر اساس شش نوع فعالیت دسته بندی شدند. جدیدترین طبقه بندی كه توسط ماسازا پیشنهاد گردید، پوزولان های طبیعی را به سه دسته تقسیم می نماید. گروه اول، شامل سنگ های پیروكلاستیك كه مواد با منشأ آتشفشانی اند. توف های پوزولانی و تراس از این دسته محسوب می شوند. گروه دوم، مواد تغییر یافته با درصد سیلیس زیاد است كه طی یك روند شامل ته نشین ساختن مواد با منشأهای متفاوت، شكل داده شده اند. گروه سوم، موادی با منشأ كلاستیك، شامل رس‌ها و خاك های دیاتمه است.

  ASTM-C618 طبقه بندی زیر را برای پوزولان ها ارائه می دهد:

  – پوزولان ردهN: پوزولان های طبیعی خام یا كلسینه شده شامل خاك های دیاتمه، چرت های اپالین و شیل ها، توف ها و خاكسترهای آتشفشانی یا پومیسیت ها، بعضی شیل ها و رس های كلسینه شده.

  – پوزولان ردهF: خاكستر بادی با منشأ زغال سنگ قیری.

  – پوزولان ردهC: خاكستر بادی، خاكستر لیگنیت با منشأ زغال سنگ قیری.

  – پوزولان ردهS: هر نوع مواد دیگر شامل پومیسیت های عمل شده، بعضی دیاتمه ها، رس ها و شیل های كلسینه شده و آسیاب شده.

  مشخصات استاندارد و روش های آزمایش برای انواع مختلف پوزولان ها توسط آیین نامه های مختلف بیان شده است. تمام كدهای استاندارد مشخصات فیزیكی و شیمیایی پوزولان ها را جهت تشخصی مناسب یا نامناسب بودن آنها مورد بحث قرار می دهند. براساس مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مواد افزودنی مصنوعی این نتیجه حاصل شده است كه تركیبات كانی شناسی و مختصات ذرات مواد، تعیین كننده خاصیت پوزولانی و سیمانی بودن یك پوزولان اند. اخیراً نامبرده برخی از كدهای استاندارد در خصوص خاكستر بادی(PFA) گرد سیلیس، سرباره كوره آهنگدازی و پوزولان های طبیعی را نیز مورد بررسی قرار داده است.

  برخی از كدهای استاندارد از جملهASTM-C618 BS3892 ضوابط خاصی را برای خواص شیمیایی و فیزیكی خاكستر بادی(PFA) جهت مصرف در بتن ارائه داده اند. اما برای گرد سیلیس (دود سیلیس) كه یك ماده پوزولانی نسبتاً جدید است، تنها در آیین نامه كاناداییCSA2 محدودیت هایی برای مقدارSO2، مقدارSO3 افت سرخ شدن، میزان ذرات باقی مانده روی الك45 میكرون، اندیس فعالیت پوزولانی مقدار آب لازم جهت مصرف در بتن بیان شده است.

  بیشتر استانداردها از جملهASTM-C618 برای پوزولان های طبیعی یك حداقل70 درصد را برای مجموعسه اكسید اصلی شاملFe2O3 SiO2 مقرر داشته است. همچنین یك حداكثر برابر با 10 درصد برای افت سرخ شدن و3 درصد برای درصد رطوبت دو محدودیت مفید برای خواص شیمیایی هستند كه توسط استانداردها بیان شده اند. از دیدگاه خواص فیزیكی نیز برای استفاده از پوزولان های طبیعی در بتن، بیشتر كدهای استاندارد محدودیت هایی در مورد میزان ذرات مانده روی الك45 میكرون، اندیس فعالیت پوزولانی و مقدار آب را توصیه كرده اند.

  خواص بتن با مواد پوزولانی

  بسیاری از خواص بتن، بر اثر استفاده از مواد پوزولانی بهبود می یابد. بعضی آثار ناشی از خواص فیزیكی ذرات شامل ریزبودن و شكل ذرات، و بقیه ناشی از فعل و انفعال شیمیایی با سیمان است.

  رفتار بتن تازه و درجه هیدراتاسیون سیمان پرتلند را می توان از خواص فیزیكی دانست كه به اندازه ذرات پوزولان وابسته اند. مقاومت و نفوذپذیری بتن سخت شده، مقاومت در مقابل بروز ترك های حرارتی، واكنش قلیایی دانه ها و خرابی سولفاتی از خواص بسیار مهمی هستند كه از فعل و انفعال شیمیایی پوزولان با سیمان ناشی می شوند. در این بخش بعضی از آثار مواد پوزولانی بر روی خواص بتن به طور خیلی كلی بیان می‌گردد و در بخش های بعدی به تفضیل آثار مهم چند ماده پوزولانی كه در انجام دادن تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته اند، جداگانه تشریح خواهند شد.

  الف) تأثیر پوزولان ها بر روی خواص بتن تازه عموماً به صورت یك اثر پایدار كننده ظاهر می شود. این بدان معناست كه افزودن ذرات خیلی ریز به مخلوط بتن باعث كاهش اساسی در ابعاد لوله های مویینه در بتن، تمایل مخلوط به جدایی را كاهش داده و مشخصات پرداخت پذیری بتن را بهبود می بخشد. كارآیی یكی دیگر از خواص بسیار مهم بتن تازه است و اساساً به میزان چسبندگی مخلوط بستگی دارد. بر طبق گزارش‌های داده شده، افزودن پوزولان ها به مخلوط بتن با سیمان معمولی اساساً چسبندگی مخلوط را افزایش می دهد، به جز بعضی از انواع خاكستر بادی(PFA) با درصد كربن كم كه كارآیی بتن را افزایش می دهد. اضافه نمودن دوده سیلیس به بتن سبب افزایش چسبندگی و پایداری مخلوط می گردد. به علاوه آب انداختن و جدایی مخلوط به مقدار زیادی كاهش می یابد. افزایش چسبندگی مخلوط بدین معناست كه جهت رسیدن به كارآیی معمول در بتن های با دوده سیلیس اسلامپ بالاتری لازم است. با افزودن مقادیر خیلی كم دوده سیلیس به بتن معمولی، به آب بیشتر با استفاده از مواد مضاف كاهش دهنده آب به منظور تثبیت كارآیی نیازی نیست ولی با افزودن مقادیر بیشتر، معمولاً آب بیشتری جهت تأمین اسلامپ معین مورد نیاز است.

  گزارش های منتشر شده در خصوص اثر پروزولان های طبیعی بر روی كارآیی ملات ها و بتن ها بسیار اندك است. بررسی های مختلف نشان داده است كه مخلوط های با سیمان پرتلند و پوزولان های طبیعی نسبت به بتن های با سیمان پرتلند معمولی هت حصول كارآیی ثابت، آب بیشتری را طلب می كند و مقدار آب لازم با افزایش میزان پوزولان جایگزین شده به جای سیمان به دلیل ریزی بیشتر دانه ها و سطح مخصوص زیادتر بیشتر خواهد شد. زمان گیرش اولیه و نهایی بتن های با سیمان پرتلند و پوزولانی به مقدار پوزولان جایگزین شده به جای سیمان و ریزی و درجه فعال بودن پوزولان بستگی دارد.

  ب) حرارت هیدراتاسیون مخلوط های حاوی سیمان پرتلند عموماً بیشتر از مخلوط های دارای سیمان پرتلند به اضافه پوزولان است. اولین گزارش ها از كاهش حرارت هیدراتاسیون توسط دیویس ارائه گردید و پس از آن محققان بسیار این یافته را مورد تأیید قرار دادند. كاهش حرارت هیدراتاسیون به كند شدن هیدراتاسیون تری كلسیم آلومیناتC3A و تتراكلسیم آلومینوفریتC4AF مربوط است.

  ج) اثر پوزولان ها بر روی مقاومت بتن طی مقالات بسیار زیادی مورد بررسی قررا گرفته است. هم سرعت افزایش مقاومت و هم میزان مقاومت نهایی توسط هیدراتاسیون سیمان و مواد پوزولانی كنترل می گردد، زیرا میزان مقاومت تابعی از روند پر شدن منافذ توسط محصولات ایجاد شده بر اثر هیدراتاسیون است. بنابراین به دلیل كندی واكنش‌های بیشتر پوزولان ها، مقاومت بتن با مواد پوزولانی در سنین كم معمولاً از مقاومت بتن معمولی كمتر است.

  مطالعات انجام شده در مورد تأثیر پوزولان های طبیعی بر روی مقاومت ملات ها و بتن‌ها نشان می دهد كه مقاومت بتن های حاوی مقدار پوزولان زیاد، در سنین كم یك كاهش جزیی دارد، اما مقاومت نهایی این بتن ها ممكن است از بتن معمولی بیشتر باشد.

  ماسازا تأثیر بعضی از پوزولان های طبیعی ایتالیا بر روی مقاومت فشاری ملات ها را بررسی كرده است و ی دریافته است كه افزودن بیش از20 درصد از بعضی پوزولان ها، مقاومت ملات را كاهش خواهد داد. علاوه بر این، مقاومت ملات های حاوی سیمان پرتلند و مواد پوزولانی تا28 روز، از مقاومت ملات های معمولی كمتر و این نتیجه برای تمامی درصدهای پوزولان جایگزین سیمان صادق بوده است. در فاصله 28-90 روز فعالیت پوزولانی بسیار مهم است زیرا مقاومت سیمان با20 درصد پوزولان بیشتر از بتن كنترل در سن90 روزه است.

  د) مدول الاستیسیته و خزش بتن اساساً بستگی به مقاومت بتن و سختی دانه ها دارد. در بتن های حاوی سیمان پرتلند و پوزولان طبیعی با مقاومت اولیه پایین، به طور كلی مدول الاستیسیته به مقدار خیلی جزیی كمتر و خزش به مقدار خیلی جزیی بیشتر از بتن بدون پوزولان است. اطلاعات زیادی در مورد خواص مربوط به مدول الاستیسیته و خزش بتن با دوده سیلیس وجود ندارد، اما با توجه به توانایی دوده سیلیس در افزایش مقاومت اولیه بتن واضح است كه مدول الاستیسیته را افزایش داده و خزش را كم می‌كند. با آزمایش های انجام شده بر روی بتن با25 درصد دوده سیلیس جایگزین شده به جای بخشی از سیمان پرتلند این نظریه تأیید شده است.

  هـ) یكی از مهمترین خواص پوزولان ها وقتی به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند استفاده می شوند، عبارت از توانایی قابل ملاحظه آنها در كاهش منافذ بزرگ و نفوذ پذیر بتن است. بررسی های مختلف نشان داده است كه پوزولان ها مؤثرترین كاهش دهنده نفوذپذیری در مخلوط های كم مایه اند. از یك بررسی بر روی مقاومت و نفوذپذیری (به روش آب) سیمان پرتلند به اضافه مواد پوزولانی، این نتیجه حاصل شده كه در مراحل مختلف روند عمل آوردن بتن، حجم منافذ بزرگ با قطر بیشتر از1000 آنگستروم (و نه كل تخلخل خمیر هیدراته شده) به طور معكوس با مقاومت و نفوذپذیری بتن ارتباط دارد. نتایج برخی تحقیقات حاكی از آن است كه افزودن پوزولان‌هایی چون PFA و سرباره كوره ذوب آهن دانه ای به سیمان پرتلند باعث ایجاد منافذ خیلی ریز با تبدیل منافذ بزرگ به منافذ ریز می گردد.

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سازه های بتنی ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – بررسی سازه های بتنی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  سازه های بتنی;بتن;پوزولان های مصنوعی;خواص بتن

  دانلود مقاله سازه های بتنی رشته معماری 29 صفحه

  مقاله سازه های بتنی در 29 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

  به صفحه دریافت دانلود مقاله سازه های بتنی خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود مقاله سازه های بتنی را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  مقاله سازه های بتنی در 29 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

  دسته بندی: معماری

  فرمت فایل: doc

  تعداد صفحات: 29

  حجم فایل: 22 کیلو بایت

  مقاله سازه های بتنی در 29 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

  سرفصل های اصلی

  كلیات

  طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها

  خواص بتن با مواد پوزولانی

  پوزولان های مصنوعی

  خاكستر بادی

  خواص فیزیكی و شیمیایی

  ساخت سیمان های سرباره ای

  دوام بتن های ساخته شده با خاكستر پوسته برنج

  پوزولان های طبیعی

  ارزیابی خاصیت پوزولانی تراس

  تأثیر تراس بر مقاومت بتن

  تأثیر تراس بر تخلخل و نفوذپذیری بتن

  تأثیر تراس بر دوام بتن

  طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها

  پوزولان ها را از لحاظ منشأ وجودی به پوزولان های طبیعی و مصنوعی تقسیم می كنند. پوزولان های طبیعی شامل خاك های دیاتمه، چرت های اپالینی و شیل ها، توف ها و خاكستر آتشفشانی است. منابع اصلی پوزولان های مصنوعی عبارتند از كوره های استخراج فلزات تولیده كننده آهن خام، فولاد، مس، نیكل، سرب، سیلیس و آلیاژهای فروسیلیس، و نیروگاه هایی كه از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده می كنند. امروزه این مواد مصنوعی كه با قیمت كم عمدتاً قابل دسترس اند، به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند مصرفی در بتن مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است. به علاوه، بدیهی است كه بیشتر این مصنوعات قادرند مقاومت نهایی و دوام بتن با سیمان پرتلند را بهبود بخشند.

  یكی از اولین طبقه بندی ها برای پوزولان های طبیعی توسط میلنز پیشنهاد گردید. در این سیستم طبقه بندی، پوزولان های طبیعی بر اساس شش نوع فعالیت دسته بندی شدند. جدیدترین طبقه بندی كه توسط ماسازا پیشنهاد گردید، پوزولان های طبیعی را به سه دسته تقسیم می نماید. گروه اول، شامل سنگ های پیروكلاستیك كه مواد با منشأ آتشفشانی اند. توف های پوزولانی و تراس از این دسته محسوب می شوند. گروه دوم، مواد تغییر یافته با درصد سیلیس زیاد است كه طی یك روند شامل ته نشین ساختن مواد با منشأهای متفاوت، شكل داده شده اند. گروه سوم، موادی با منشأ كلاستیك، شامل رس‌ها و خاك های دیاتمه است.

  ASTM-C618 طبقه بندی زیر را برای پوزولان ها ارائه می دهد:

  – پوزولان ردهN: پوزولان های طبیعی خام یا كلسینه شده شامل خاك های دیاتمه، چرت های اپالین و شیل ها، توف ها و خاكسترهای آتشفشانی یا پومیسیت ها، بعضی شیل ها و رس های كلسینه شده.

  – پوزولان ردهF: خاكستر بادی با منشأ زغال سنگ قیری.

  – پوزولان ردهC: خاكستر بادی، خاكستر لیگنیت با منشأ زغال سنگ قیری.

  – پوزولان ردهS: هر نوع مواد دیگر شامل پومیسیت های عمل شده، بعضی دیاتمه ها، رس ها و شیل های كلسینه شده و آسیاب شده.

  مشخصات استاندارد و روش های آزمایش برای انواع مختلف پوزولان ها توسط آیین نامه های مختلف بیان شده است. تمام كدهای استاندارد مشخصات فیزیكی و شیمیایی پوزولان ها را جهت تشخصی مناسب یا نامناسب بودن آنها مورد بحث قرار می دهند. براساس مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مواد افزودنی مصنوعی این نتیجه حاصل شده است كه تركیبات كانی شناسی و مختصات ذرات مواد، تعیین كننده خاصیت پوزولانی و سیمانی بودن یك پوزولان اند. اخیراً نامبرده برخی از كدهای استاندارد در خصوص خاكستر بادی(PFA) گرد سیلیس، سرباره كوره آهنگدازی و پوزولان های طبیعی را نیز مورد بررسی قرار داده است.

  برخی از كدهای استاندارد از جملهASTM-C618 BS3892 ضوابط خاصی را برای خواص شیمیایی و فیزیكی خاكستر بادی(PFA) جهت مصرف در بتن ارائه داده اند. اما برای گرد سیلیس (دود سیلیس) كه یك ماده پوزولانی نسبتاً جدید است، تنها در آیین نامه كاناداییCSA2 محدودیت هایی برای مقدارSO2، مقدارSO3 افت سرخ شدن، میزان ذرات باقی مانده روی الك45 میكرون، اندیس فعالیت پوزولانی مقدار آب لازم جهت مصرف در بتن بیان شده است.

  بیشتر استانداردها از جملهASTM-C618 برای پوزولان های طبیعی یك حداقل70 درصد را برای مجموعسه اكسید اصلی شاملFe2O3 SiO2 مقرر داشته است. همچنین یك حداكثر برابر با 10 درصد برای افت سرخ شدن و3 درصد برای درصد رطوبت دو محدودیت مفید برای خواص شیمیایی هستند كه توسط استانداردها بیان شده اند. از دیدگاه خواص فیزیكی نیز برای استفاده از پوزولان های طبیعی در بتن، بیشتر كدهای استاندارد محدودیت هایی در مورد میزان ذرات مانده روی الك45 میكرون، اندیس فعالیت پوزولانی و مقدار آب را توصیه كرده اند.

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مقاله سازه های بتنی ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – دانلود مقاله سازه های بتنی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  دانلود مقاله سازه های بتنی;دانلود تحقیق سازه های بتنی;سازه های بتنی;مقاله سازه های بتنی;تحقیق سازه های بتنی;بررسی سازه های بتنی;تحقیق درمورد بررسی سازه های بتنی;دانلود مقاله;دانلود پژوهش;دانلود تحقیق

  مقاله درباره قالب‌بندی بتن رشته عمران

  دانلود مقاله درباره قالب بندی بتن

  به صفحه دریافت مقاله درباره قالب‌بندی بتن خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله درباره قالب‌بندی بتن را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  دانلود مقاله درباره قالب بندی بتن

  دسته بندی عمران
  فرمت فایل doc
  تعداد صفحات 90
  حجم فایل 2.75 مگا بایت

  *مقاله درباره قالب‌بندی بتن*

   

  كلیات

  برای احداث یك سازه بتن آرمه، باید بتن خمیری در قالبهایی ریخته شود تا پس از پر كردن تمام حجم قالبها و سفت شدن، به شكل لازم در آید. از مهمترین گامها در احداث سازه‌های بتنی، انجام قالب‌بندی است. به همین دلیل باید مجری و پیمانكار سازه‌های بتنی كاملا در جریان امور مربوط به قالب‌بندی، از وسایل گرفته تا مشخصات و رواداریهای ابعاد و روشهای اجرایی قرار داشته باشند.

  پس از استقرار قالبها در محل مربوطه باید از آنها كاملاً بازدید نموده و درزهایی كه احتمالا باعث بیرون زدن شیره بتن خواهند شد، گرفته شوند.

  پایداری از مهمترین خصوصیاتی است كه باید در قالب‌بندی رعایت شود. كافی نبودن مهاربندی پایه‌ها و یا مهاربندی افقی سكوها، عدم تنظیم تعادل افقی بتن‌ریزی كه منجر به پر شدن یك قسمت از قالب، و خالی ماندن قسمت دیگر می‌شود، كف نامناسب در زیر قالب شالوده و یا زیر پایه‌ها، عدم حضور كارگران ماهر، خوب نبستن قطعات قالب به یكدیگر، در نظر نگرفتن بارهای زنده و مرده وارده به قالبها و لغزش لایه خاك مجاور قالب و غیره می‌توانند باعث خرابی قالبها گردند.

   

  تداركات مربوط به قالبها

  قبل از بتن‌ریزی

  باید نسبت به قالبهای در تماس با بتن نما، توجه كافی مبذول داشت. درز بین تخته‌ها و درز بازشوهایی كه در قالب ایجاد شده‌اند، باید كاملا آب‌بندی شوند تا شیرة بتن از درزها بیرون نزند (شكلهای 1 و 2). باید از حركت قالب از جای خود و نیز حركت اجزای قالب نسبت به یكدیگر جلوگیری بعمل آید. باید برای برداشتن قطعاتی كه برای حفظ فاصله تخته‌های دو وجه مقابل هم قالب بكار می‌روند (تخته اندازه‌ها)، تدابیر لازم اتخاذ گردد تا این قطعات درون بتن نمانند. باید به نحوی قرار داده شوند كه پس از برداشتن قالب و بریدن آنها حتی المقدور كمترین اثر روی بتن باقی بماند.

   
     

   

  تراز و شاغولی بودن قالبها باید در حین بتن‌ریزی بهم بخورد. به این منظور گاه با ریسمان‌بندی بین نقاط مرجعی كه به قالب متصل نیستند، از حلظ وضعیت قالب اطمینان بعمل می‌آید. تمام قطعاتی كه به قالب بسته می‌شوند باید كاملا محكم شوند تا لرزاندن بتن باعث شل شدن آنها نشود. برای تسهیل كار متراكم ساختن بتن در دیوارهای بلند و امثال آنها، باید در نقاط لازم در روی قالب بازشوهایی تعبیه نمود. این بازشوها باید دارای دری باشند كه براحتی باز و بسته شده و كاملا آب بند باشند. پایه‌های اطمینان باید به نحوی قرار گیرند كه پایداری مجموعة قالبها كاملا تأمین گردد. از اتكای پایه‌ها بر زمینهای منجمد و سست باید جداً احتراز گردد.

  مقررات مربوط به ایمنی قالبها از لحاظ كارگرانی كه در محل هستند، باید كاملا رعایت شوند. جدار قالب باید به موادی آغشته شود كه بتن پس از گرفتن به آن نچسبد و هم قالب برداری براحتی انجام شود و هم سطح بتن پس از قالب برداری خراب نشود. نوع این مواد برحسب هوای محیط و سطح مورد نیاز برای بتن، پس از قالب برداری متفاوت است. جلوگیری از چسبیدن قالب بتن به راههای زیر صورت می‌پذیرد:

  (1) استعمال مایعی كه جدار قالب را روغنی كند.

  (2) استعمال رزین یا روغن جلایی كه پس از خشك شدن، جدار قالب را لغزنده و بسیار صاف نماید.

  (3) استعمال مواد دیرگیر بر روی جدار برای جلوگیری از هیدراتاسیون لایة نازكی از بتن مجاور قالب.

  (4) استفاده از پوششهایی سخت و كاملا صاف از قبیل قالبهای فایبرگلاس و یا پلاستیكی.

  روشهای فوق همچنین از جذب آب بتن توسط قالب چوبی نیز جلوگیری می‌نمایند. برای اینكه قالبها بهتر دوام كنند، باید بمجرد قالب برداری، كار تمیز كردن قالب و آغشته سازی آن انجام پذیرد. هوای گرم و خشك و یا سرد و مرطوب می‌تواند باعث خرابی قالب شود. در صورتی كه آغشته كردن سطح قالب به مواد لازم، در محل نصب و بسته شدن قالب صورت پذیرد، باید مطمئن شد كه این مواد روی میلگردها و سایر نقاطی كه پیوستگی بتن با آنها ضروری است نمانده باشند. مواد فوق باید به نحوی باشند كه بر بتن و یا بر نمایی كه برای بتن لازم است، آثار نامناسبی نداشته باشند.

  گرد و خاك، خاك اره، میخهای افتاده و سایر فضولاتی كه ممكن است در قالب ریخته باشند، باید قبل از شروع بتن‌ریزی برداشته شوند. قالبها باید به نحوی مستقر شوند كه محل كافی برای جا دادن میلگردها و بتن، كار كردن در قالب در صورت لزوم، لرزاندن بتن و نیز نظارت بر كلیة اقدامات فوق موجود باشد. نظارت بر وضع قالب در هنگام بتن‌ریزی باید دقیقاً بعمل آمده و بمجرد مشاهدة اشكال در قالب دستور قطع بتن‌ریزی صادر گردد.

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله درباره قالب‌بندی بتن ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مقاله درباره قالب‌بندی بتن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
  قالب‌بندی بتن,سازه های بتنی,بتن ریزی,انواع قالب های بتن,احداث یك سازه بتن آرمه,روش قالب بندی بتن,مهاربندی پایه‌ها,مهاربندی افقی سكوها,تدارکات قبل از بتن ریزی,رعایت نکات قبل از بتن ریزی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه