برچسب گذاری توسط: دسته بندی كوره ها به لحاظ آرایش مشعل ها