مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal رشته عمران 300 صفحه

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

به صفحه دریافت مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 300

حجم فایل: 39.989 مگا بایت

  73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی زبان اصلی

  1. مدل هایی برای ضریب انتشار کلراید بتن در محیط های دارای جذر و مد

  Models for Chloride Diffusion Coefficients of Concretes in Tidal Zone

  1. بررسی مدل رفتار تسلیمی سیمان تازه و آزمایش

  Investigation into Yield Behavior of Fresh Cement Paste Model and Experiment

  1. 3. مدل ذاتی برای پیش بینی فشار قالب

  Intrinsic Model to Predict Formwork Pressure

  1. پایداری دمایی مقاومت فشاری نمونه سیمانی آسفالتی

  Temperature Stability of Compressive Strength of Cement Asphalt Mortar

  1. تاثیر فیلترینگ بر ارزیابی بافت سطح بتن

  Effect of Filtering on Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. بررسی واکنش قلیایی سیلیسی محدود شده توسط ترکیب جدید لیتیم

  Investigation of Alkali-Silica Reaction Inhibited by New Lithium Compound

  1. اثر دوزهای مختلف الیاف پلی پروپیلن در پوشش های روسازی بتنی نازک

  Effect of Different Dosages of Polypropylene Fibers in Thin Whitetopping Concrete Pavements

  1. تاثیر خاکستر رسوبی بعنوان دانه بندی خوب در ترکهای انقباضی نمونه

  Effect of Bottom Ash as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. الیاف الکل پلی وینیل برای کاربرد در مصالح بنایی

  Polyvinyl Alcohol Fiber-Reinforced Mortars for Masonry Applications

  1. تاثیر روشهای کیورینگ بر انقباض های خودبخودی و تنش ها در بتن با عملکرد بالا

  Effect of Curing Methods on Autogenous Shrinkage and Self-Induced Stress of High-Performance Concrete

  1. اثر هم افزایی بین مواد تشکیل دهنده شیشه و سرباره کوره

  Synergistic Effect between Glass Frit and Blast-Furnace Slag

  1. اندازه گیری گسترش MgO در سیمان به روشهای مختلف

  Expansion of MgO in Cement Pastes Measured by Different Methods

  1. آستانه خوردگی بحرانی نمونه های مسلح شده گالوانیزه

  Critical Corrosion Threshold of Galvanized Reinforcing Bars

  1. رویکرد بالقوه برای ارزیابی بتن عایق صدای شامل MgOبر مبنای انبساط

  Potential Approach to Evaluating Soundness of Concrete Containing MgO-Based Expansive Agent

  1. مدلسازی رفتار مکانیکی بتن مسلح ناشی از خوردگی فولاد

  Modeling Mechanical Behavior of Reinforced Concrete due to Corrosion of Steel Bar

  1. تاثیر الیاف پلی استر در سیمانهای ترکیبی مهندسی در مقابل جداشدگی

  Interface Tailoring of Polyester-Type Fiber in Engineered Cementitious Composite Matrix against Pullout

  1. اثرات خنک کننده نیتروژن مایع بر روی خصوصیات بتن تازه

  Effects of Liquid Nitrogen Cooling on Fresh Concrete Properties

  1. بررسی تجربی خواص مکانیکی بتن محدود شده با لوله های پلاستیکی

  Experimental Study on Mechanical Properties of Concrete Confined with Plastic Pipe

  1. اندازه گیری نفوذپذیری اکسیژن در پلیمرهای اپوکسی

  Measurement of Oxygen Permeability of Epoxy Polymers

  1. 7. تاثیر سن و نسبت آب به سیمان بر سایز و پراکندگی حفرات در خمیر سیمان

  Effect of Age and Water-Cement Ratio on Size and Dispersion of Pores in Ordinary Portland Cement Paste

  1. 8. بازرسی بتن با استفاده از سرعت پالس اولتراسونیک

  Inspection of Concrete Using Air-Coupled Ultrasonic Pulse Velocity

  1. 9. روابط مقاومت فشاری برای بتن زیردرجه حرارتهای بالا

  Compressive Strength Relationships for Concrete under Elevated Temperatures

  10. رفتار خزش بتن با مقاومت بالا با الیاف پلی پروپیلن در دمای بالا

  Creep Behavior of High-Strength Concrete with Polypropylene Fibers at Elevated Temperatures

  11. رفتار بتن با مقاومت ویژه مسلح شده با الیاف شیشه و مدلهای عددی

  Ultra-High-Strength Glass Fiber-Reinforced Concrete Mechanical Behavior and Numerical Modeling

  12. بتن ماسه ای فشرده در روسازی یک راه حل اقتصادی و محیطی

  Compacted Sand Concrete in Pavement Construction:An Economical and Environmental Solution

  1. جمع شدگی اولیه در مقابل میزان کم نسبت آب به سیمان نمونه شمشی

  Early-Age Shrinkage Strains Versus Depth of Low Water-Cement Ratio Mortar Prisms

  1. روش جدید برای مقایسه بتن خود متراکم با سرباره

  New Methodology to Proportion Self-Consolidating Concrete with High-Volume Fly

  1. جمع شدگی بتن خود متراکم پیش کشیده

  Shrinkage of Precast Prestressed Self-Consolidating Concrete

  1. مدل جدید ویسکو الاستیک برای سنین اولیه بتن بر مبنای اندازه گیری تنش و کرنش

  New Viscoelastic Model for Early-Age Concrete Based on Measured Strains and Stresses

  1. آنالیز موج پالس التراسونیک در مصالح پایه سیمانی

  Wavelet Analysis of Ultrasonic Pulses in Cement-Based Materials

  1. فرسایش نمکی بتن بر اثر سدیم کربنات و سدیم کلراید

  Salt Weathering of Concrete by Sodium Carbonate and Sodium Chloride

  1. اثرات محیطی بر خواص مکانیکی پلیمر تقویت شده مرطوب با فیبر پلی اتیلن

  Environmental Effects on Mechanical Properties of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer

  1. تاثیر زمان جابجایی در میزان منافذ هوا در بتن های خود متراکم

  Effects of Hauling Time on Air-Entrained Self-Consolidating Concrete

  1. مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدول دینامیگی یانگ بتن با سن کم

  Artificial Neural Network Modeling of Early-Age Dynamic Young’s Modulus of Normal Concrete

  1. عملکرد افزودنی های کاهش نفوذ پذیری در سازه های بتنی دریایی

  Performance of Permeability-Reducing Admixtures in Marine Concrete Structures

  1. ارزیابی مشخصات مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت های سمنته شده و خسارت دیده توسط آتش

  Assessing Mechanical Properties and Microstructure of Fire-Damaged Engineered Cementitious Composites

  1. تشخیص ترکهای عمیق سطحی در امکان سنجی بتن ضربه دیده با تولید امواج رئیلی

  Characterization of Deep Surface-Opening Cracks in Concrete Feasibility of Impact-Generated Rayleigh-Waves

  1. 1. آنالیز مقاومت بلند مدت نمونه های با مواد افزودنی سمنته و مراقبت شده در دماهای مختلف

  Analysis of Mortar Long-Term Strength with Supplementary Cementitious Materials Cured at Different Temperatures

  1. 2. تاثیر شیمی یون های کلراید در ماتریس سیمان در مورد خوردگی فولاد

  Influence of Chemistry of Chloride Ions in Cement Matrix on Corrosion of Steel

  1. 3. Strength-Cementitious Material-Water Relationship for Proportioning of Fly Ash-Based Concrete
  2. 4. مقاومت در برابر خوردگی پلیمر تنیده با فیبر در بتن مسلح

  Corrosion Protection of Fiber-Reinforced Polymer-Wrapped Reinforced Concrete

  1. 5. بتن خودمتراکم با مقاومت بالای بهینه شده توسط روش طرح مخلوط

  Self-Consolidating High-Strength Concrete Optimization by Mixture Design Method

  1. 6. تشکیل کلسیم هیدروکسید در در خمیر سیمان قرار گرفته در معرض هوا

  Calcium Hydroxide Formation in Thin Cement Paste Exposed to Air

  1. 7. اندازه و تاثیر دیوار روی مقاومت فشاری بتن

  Size and Wall Effects on Compressive Strength of Concretes

  1. 8. همبستگی محصولات واکنش و پتانسیل انبساطی در واکنش قلیایی سیلیسی برای مخلوط مواد سیمانی

  Correlation of Reaction Products and Expansion Potential in Alkali-Silica Reaction for Blended Cement Materials

  1. 9. تشخیص پوشش رسهای دانه بندی شده و تماس آن با بتن

  Detection of Aggregate Clay Coatings and Impacts on Concrete

  1. 10. نفوذ سه برابر در بتن مسلح با الیاف کربن

  Triple Percolation in Concrete Reinforced with carbon Fiber

  1. 11. عملکرد پیش تنیدگی در بتن خود متراکم ساخته شده با انواع مختلف مواد افزودنی افزایش دهنده چسبندگی

  Performance of Cast-in-Place Self-Consolidating Concrete Made with Various Types of Viscosity-Enhancing Admixtures

  12. Planar Image-Based Reconstruction of Pervious Concrete Pore Structure and Permeability Prediction

  1. مقایسه روش ها برای ارزیابی بافت سطوح بتنی

  Comparison of Methods for Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. تاثیر نوع توده بر ویژگیهای مکانیکی بتن با پودر فعال

  Effect of Aggregate Type on Mechanical Properties of Reactive Powder Concrete

  1. آزمایش ترکهای چندگانه دو طرفه در صفحات تشکیل شده از کامپوزیتهای سمنته شده و مسلح شده با الیاف و با عملکرد بالا

  Bidirectional Multiple Cracking Tests on High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composite Plates

  1. دقت تست مقاومت فشاری بتن نمونه های سیلندری با اندازه های مختلف

  Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes

  1. شبیه سازی عددی امواج تنش بر سطح واسط ناهمگون

  Numerical Simulation of Stress Waves on Surface of Strongly Heterogeneous Media

  1. تاثیر نوع فیبر بر تغیر شکل خزشی ترک پانلهای مسلح شاتکریت شده

  Influence of Fiber Type on Creep Deformation of Cracked Fiber-Reinforced Shotcrete Panels

  1. سازگاری با تکنیک های مختلف اندازه گیری برای ارزیابی خوردگی در بتن ترک خورده

  Suitability of Various Measurement Techniques for Assessing Corrosion in Cracked Concrete

  1. روش جدید برای تقسیم بتن خودتراکم بر اساس الزامات مقاومت فشاری

  New Method for Proportioning Self-Consolidating Concrete Based on Compressive Strength Requirements

  1. کرنش حرارتی و جمع شدگی ناشی از خشک شدن سازه بتنی در محل

  Thermal Strain and Drying Shrinkage of Concrete Structures in the Field

  1. آزمایش صفحه متمایل جهت ارزیابی تمرکز سازه ای مخرب در مابقی بتن خودمتراکم

  Inclined Plane Test to Evaluate Structural Buildup at Rest of Self-Consolidating Concrete

  1. پرتونگاری(توموگرافی) مقاومت الکتریکی جهت ارزیابی ترک در بتن

  Electrical Resistance Tomography for Assessment of Cracks in Concrete

  1. تاثیر توالی مخلوط در فعل و انفعالات ترکیبات سیمان

  Influence of Mixing Sequence on Cement-Admixture Interaction

  1. تاثیر Non GGBF بعنوان توده خوب در جمع شدگی نمونه بتنی

  Effect of Non-Ground-Granulated Blast-Furnace Slag as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. تاثیر ترکیبات مخلوط بر کارایی و مقاومت نمونه های سرباره ای بر پایه پلیمر معدنی

  Effect of Mixture Compositions on Workability and Strength of Fly Ash-Based Inorganic Polymer Mortar

  1. فرایند خوردگی در نمونه فولادی در بتن در بلند مدت

  Corrosion Process of Steel Bar in Concrete in Full Lifetime

  1. مدل ترک چرخشی هیبریدی برای عملکرد ترکیبات سیمانی مسلح شده با الیاف

  Hybrid RotatingFixed-Crack Model for High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composites

  1. بتن رسانا جهت حفاظت کاتدیک عرشه پل

  Conductive Concrete for Cathodic Protection of Bridge Decks

  1. تعین نسبت آب به سیمان در بتن تازه

  Instantaneous In-Situ Determination of Water-Cement Ratio of Fresh Concrete

  1. سیر تکامل زمان نفوذ کلراید در بتن سیمانی آمیخته

  Time Evolution of Chloride Penetration in Blended Cement Concrete

  1. کربن در سیمانهای الیافی برای پوشش الکترو مغناطیسی

  Carbon-Fiber Cement-Based Materials for Electromagnetic Shielding

  1. ویژگی های مهندسی مواد سیمانی خود ترمیم شونده

  Self-Healing Characterization of Engineered Cementitious Composite Materials

  1. تاثیر اندازه توده و تغییرات در ترکیبات سیمانی گذشته

  Effect of Aggregate Size and Gradation on Pervious Concrete Mixtures

  1. تاثیر کلسیم کلراید و دمای اولیه مراقبت بر انبساط ناشی از قرار گرفتن در معرض سولفات

  Effect of Calcium Chloride and Initial Curing Temperature on Expansion Caused by Sulfate Exposure

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  مجموع 73 مقاله برتر و کاربردیزبان اصلی;مقاله بتن;بتن;سازه های بتنی;سیمان;سیمان ترکیبی;اختلاط;اختلاط بتن;دوام;کارایی;تکنولوژی بتن;مقاومت;خزش;ترک;concrete

  جزوه تکنولوژی بتن -جامع رشته عمران 500 صفحه

  جزوه جامع و کامل تکنولوژی بتن قابل استفاده دانشجویان اساتید و مهندسین عمران و معماری جزوه فصل بندی شده جزوه تالیفی و جامع

  به صفحه دریافت جزوه تکنولوژی بتن -جامع خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات جزوه تکنولوژی بتن -جامع را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  جزوه جامع و کامل تکنولوژی بتن قابل استفاده دانشجویان اساتید و مهندسین عمران و معماری جزوه فصل بندی شده جزوه تالیفی و جامع

  فرمت فایل: pdf

  تعداد صفحات: 500

  حجم فایل: 58.489 مگا بایت

  شرح فصول

  فصل اول: سیمان پرتلند 71 صفحه

  فصل دوم: ریز ساختار micro structure 28صفحه

  فصل سوم: مقاومت بتن 76 صفحه

  فصل چهارم: بتن تازه 34 صفحه

  فصل پنجم: پایداری ابعادی 111 صفحه

  فصل ششم: افزودنی های بتن 63 صفحه

  فصل هفتم: بتن غلطکی 21 صفحه

  فصل هشتم: بتن خود تراکم 22 صفحه

  فصل نهم: ارزیابی و پذیرش بتن 15 صفحه

  فصل دهم: بتن الیافی 20صفحه

  فصل یازدهم:دوام بتن 88 صفحه

  فصل یازدهم: آزمایش غیر مخرب بتن 46 صفحه

  فصل دوازدهم: طرح مخلوط ملی114

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جزوه تکنولوژی بتن -جامع ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – جزوه تکنولوژی بتن -جامع – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  بتن;تکنولوژی بتن;جزوه تکنولوژی بتن;سیمان;دوام بتن;مقاومت بتن;کارایی بتن;طرح اختلاط بتن

  مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط رشته عمران 67 صفحه

  جزوه پاورپوینت کاربردی و جامع آموزش طرح اختلاط به روش ملی پس از مطالعه این جزوه توانایی طرح اختلاط را به روش شرح داده شده و سریع را پیدا خواهید کرد قابل استفاده برای دانشجویان اساتید و مهندسین عمران آموزش کاربردی

  به صفحه دریافت مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  جزوه پاورپوینت کاربردی و جامع آموزش طرح اختلاط به روش ملی پس از مطالعه این جزوه توانایی طرح اختلاط را به روش شرح داده شده و سریع را پیدا خواهید کرد قابل استفاده برای دانشجویان اساتید و مهندسین عمران آموزش کاربردی

  فرمت فایل: ppt

  تعداد صفحات: 67

  حجم فایل: 3.552 مگا بایت

  گام اول: تعیین نسبت آب به سیمان

  گام دوم: انتخاب محدوده منحنی مخلوط سنگدانه بتن

  گام سوم: تعیین مقدار آب آزاد بتن

  گام چهارم: تعیین مقدارسیمان در بتن

  گام پنجم: تعیین مقدار سنگدانه بتن

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  اختلاط بتن;روش ملی طرح مخلوط بتن;بتن;ترکیب بتن;تکنولوژی بتن

  ACI Materials Journal ای سی آی متریال ژورنال 2011 رشته عمران 100 صفحه

  ACI Materials Journal یک مجموعه کامل از مقالات معتبر جهت استفاده دانشجویان مهندسان و پژوهشگران حوزه مهندسی عمران معماری مواد شیمی

  به صفحه دریافت ACI Materials Journal ای سی آی متریال ژورنال 2011 خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ACI Materials Journal ای سی آی متریال ژورنال 2011 را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  ACI Materials Journal یک مجموعه کامل از مقالات معتبر جهت استفاده دانشجویان مهندسان و پژوهشگران حوزه مهندسی عمران معماری مواد شیمی

  فرمت فایل: pdf

  تعداد صفحات: 100

  حجم فایل: 8.239 مگا بایت

  این مجموعه گردآوری شده با قیمت مناسب در اختیار عموم برای استفاده قرار می گیرد. دانلود تک به تک فایلها زمنبر می باشد و با هدف خدمت به پژوهشگران یک مجموعه کامل با قیمت دانشجویی تهیه و تنظیم گردیده است.

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ACI Materials Journal ای سی آی متریال ژورنال 2011 ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – ACI Materials Journal ای سی آی متریال ژورنال 2011 – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  ACI Materials Journal 2011;تکنولوژی بتن;مجموعه کامل مقالات بتن

  ACI Materials Journal – 2010 ای سی آی متریال ژورنال 2010 رشته عمران 300 صفحه

  ACI Materials Journal یک مجموعه کامل از مقالات معتبر جهت استفاده دانشجویان مهندسان و پژوهشگران حوزه مهندسی عمران معماری مواد شیمی

  به صفحه دریافت ACI Materials Journal – 2010 ای سی آی متریال ژورنال 2010 خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ACI Materials Journal – 2010 ای سی آی متریال ژورنال 2010 را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  ACI Materials Journal یک مجموعه کامل از مقالات معتبر جهت استفاده دانشجویان مهندسان و پژوهشگران حوزه مهندسی عمران معماری مواد شیمی

  فرمت فایل: pdf

  تعداد صفحات: 300

  حجم فایل: 39.901 مگا بایت

  این مجموعه گردآوری شده با قیمت مناسب در اختیار عموم برای استفاده قرار می گیرد. دانلود تک به تک فایلها زمنبر می باشد و با هدف خدمت به پژوهشگران یک مجموعه کامل با قیمت دانشجویی تهیه و تنظیم گردیده است.

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ACI Materials Journal – 2010 ای سی آی متریال ژورنال 2010 ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – ACI Materials Journal – 2010 ای سی آی متریال ژورنال 2010 – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  ACI Materials Journal 19701980;تکنولوژی بتن;مجموعه کامل مقالات بتن

  گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن رشته عمران

  دانلود گزارش کار ازمایشگاه تکنولوژی بتن به صورت کامل

  به صفحه دریافت گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  دانلود گزارش کار ازمایشگاه تکنولوژی بتن به صورت کامل

  دسته بندی عمران
  فرمت فایل doc
  تعداد صفحات 46
  حجم فایل 75 کیلو بایت

  *گزارش كار آزمایشگاه تكنولوژی بتن*

   

  ازمایش تکنولوژی بتن

  هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان

  تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:  جرم جسمی سیمان همان جرم واحد حجم ذرات جامد است و این آزمایش برای تعیین جرم جسمی سیمان به كار می‎رود. سیمان و جرم حجمی سیمان عموماً‌ در ارتباط با طرح و كترل مخلوط‎های بتنی مورد استفاده قرار می‎گیرد.

   سیمان ‎P

  شرح دستگاه‎ها و وسایل:

  1- بالن لوشاتلیه: بالن استانداردی است كه دارای مقطع دایره‎ای است. مقطع پایینی بالن ظرفیتی در حدود 250 میلی‎لیتر دارد. این بالن باید از شیشه شفاف ساخته شده باشد و باید درجه‎بندی 1/0 میلی‎لیتر درجه‎بندی شده باشد.

  2- نفت سفید خالص یا مادة نفتی دیگر كه در تعیین جرم حجمی سیمان به كار می‎رود.

  روش آزمایش: بالن را با نفت یا مایع دیگر تا علامتهای 0 و 1 میلی‎لیتر كه در روی ساق وجود دارد، پر می‎كنیم. پس از ریختن نفت ، در صورت لزوم، بهتر است قسمت بالایی بالن را خشك كنیم تا مواد در آن قسمت بالن نچسبند. بعد از ریختن نفت، عود مقابل تراز، بالای مایع را به عنوان اولین عدد، قرائت می‎كنیم. مقداری سیمان را وزن نموده و به تدریج و با دقت به داخل بالن می‎ریزیم، پس از آنكه  تمام سیمان به داخل بالن انتقال داده شد، درپوش بالن را گذاشته و آن را به آ‌رامی تكان می‎دهیم تا حباب داخل سیمان خارج شود. بهتر است این  تكان به صورت مایل و به آرا می انجام شود. بعد از آنكه هیچ حبابی از طرف سیمان به با لا نیامد، بالن را ثابت نگه داشته و سطح مایع را قرائت و آن را یادداشت می‎كنیم و با توجه به فرمول بالا، ‎P سیمان را به دست می‎آوریم.

  اطلاعات و نتایج به دست آمده: در این آزمایش، ما با توجه به امكانات زم انی و مكانی،‌از 15 گرم سیمان و 41 ‎cc  بنزین در آزمایشگاه استفاده كردیم. بنزین را داخل بالن ریختیم و با افزودن 15 گرم سیمان، حجم مخلوط به ‎cc46 رسید. در نتیجه از فرمول مورد نظر وزن جسمی سیمان را محاسبه كردیم:

   سیمان ‎P

  بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: طبق استانداردهای موجود، جرم جسمی سیمان، (25/3-3) گرم بر سانتیمتر‎مكعب می‎باشد كه با توجه به نتیجه به دست آمده در آزمایشگاه عدد حاصل مورد قبول است.

  نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:

  عوامل خطا در این آزمایش می‎تواند از قبیل، استفاده از بالن كثیف، مخلوط نشدن كامل سیمان با نفت، ‎… می‎باشد.

  به طور كلی:

  در طرح و كنترل مخلوط‎های بتن، جرم حجمی را به صورت چگالی بیان می‎كنند. این چگالی یك عدد بدون بعد است:

  سیمان ‎P

  یا

  سیمان ‎P

  =

  جرم حجمی سیمان

  ‎= ‎SP

  ‎ 106

   1

  جرم جسمی آب در ‎cc40

  منابع و مراجع:

  1- ‎C188-89-ASTM

  2- كتاب دستورالعمل‎های آزمایشگاه بتن، تألیف: مهندس شاه نظری.

  هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین غلظت نرمال سیمان

  تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال مناسب، از طریق این آزمایش به دست می‎آید. این مقدار، میزان آبی است كه تمام ذرات سیمان برای تكمیل واكنش هیدریتاسیون نیاز دارد.

  مقدار آب خمیر نرمال

  = غلظت نرمال سیمان

  وزن سیمان خشك

  شرح دستگاه‎ها و وسایل:

  1- ترازو: این ترازو باید با مشخصات استاندارد ‎ASTM-C-1005 مطابقت داشته باشد.

  2- ویكات: این دستگاه شامل دو قسمت كلی می‎باشد. قسمت اول ثابت (پایه) و قسمت دوم متحرك (میله) است. میله متحرك ویكات به وزن  300 گرم می‎باشد. قسمت انتهایی میله متحرك به فاصله حداقل ‎mm50 دارای قطر ‎mm10 است و قسمت بالایی این جسم متحرك دارای سوزن به قطر ‎mm1 و طول ‎mm50 می‎باشد. در روی قسمت ثابت یك صفحه مربعی نفوذناپذیر به ابعاد ‎mm100 وجود دارد كه محل قرارگیری خمیر سیمان می‎باشد. در قسمت بالایی جسم ثابت،‌ صفحة درجه‎بندی برای مشاهده اعداد با دقت ‎mm1/0 با مقیاس استاندارد وجود دارد.

  3- استوانه مدرج شیشه‎ای: استوانه‎ای كه حجم ‎mm200 یا ‎mm250 را داشته و شرایط استاندارد ‎ASTM C490 را داشته باشد.

  روش آزمایش: روش آزمایش شامل سه قسمت است:

  الف- آماده كردن خمیر سیمان: 650 گرم سیمان را با مقدار مشخصی آب مخلوط می‎كنیم. این مقدار آب، همان مجهول كلی است كه ما به دنبال آن هستیم.

  ب- قالبگیری نمونة آزمایش: پس از پوشیدن دست‎كش به سرعت خمیر سیمان ساخته شده را تقریباً به شكل توپ درمی‎آوریم. سپس آن را 6 بار از این دست به آن دست پرتاب می‎كنیم طوری كه گلوله نسبتاً كروی ایجاد شود. گلوله را در یككف دست گرفته و آن را از انتهای گشادتر حلقه كه در دست دیگر است به داخل حلقه فشار می‎دهیم، طوری كه حلقه كاملاً‌ از خمیر پر شود. با یك حركت كف دست خمیر اضافی را از انتهای بزرگتر حلقه برمی‎داریم و سپس حلقه را برعكس كرده و از قسمت گشادتر روی صفحة پایینی ویكات قرار  می‎دهیم. سپس با استفاده از شیشه، قسمت رویی حلقه را كه خمیر اضافی روی آن قرار دارد را برش می‎دهیم و در صورت لزوم سطح حلقه را صاف می‎كنیم. باید توجه شود كه در طی عملیات صاف كردن و پر كردن حلقه، خمیر سیمان فشرده نشود. 

   

  #درصورت هر مشکل ما پشتیبان شما هستیم  .

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – گزارش كار درباره آزمایشگاه تكنولوژی بتن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
  گزارش كار آزمایشگاه تكنولوژی بتن,تکنولوژی بتن,روش ازمایش بتن,سیمان و بتن,طریقه ازمایش بتن,چگونگی ازمایش بتن,تعیین غلظت نرمال سیمان,قالب گیری بتن,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه