برچسب گذاری توسط: بر یكی از عناصر خاك

دانلود مقاله بر یكی از عناصر خاک رشته کشاورزی و زراعت 12 صفحه

بر یكی از عناصر كم مصرف است كه مقدار كم آن ضروری است و در مقادیر زیاد باعث سمیت می شود خاك هایی كه كمتر از 80 پی پی ام بر دارند به پخش یكنواخت 1510 كیلوگرم اسید بوریك در هكتار نیاز دارند بر نباید به صورت نواری به كار برده شود بلكه باید به صورت یكنواخت در سطح مزرعه پخش شود