برچسب گذاری توسط: بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری

چگونه با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات اختلالات یادگیری دیسلکسی را حل كنم رشته روانشناسی و علوم تربیتی

چگونه توانستم با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری دیسلکسی مریم را حل كنم