برچسب گذاری توسط: بررسی قرآن از نگاه دانشمندان و سیاست مداران غیر مسلمان

بررسی قرآن از نگاه دانشمندان و سیاست مداران غیر مسلمان رشته معارف اسلامی 15 صفحه

من یقین دارم که اگر قران و انجیل را بیک فرد غیر متدین ارائه دهند او حتما اولی را برخواهد گزید زیرا کتاب محمد در ظاهر افکاری را تعلیم می دهد که به اندازه کافی بر مبانی عقلی منطبق است سالانه پیام اسلام س 2}