برچسب گذاری توسط: بررسی عملكرد و كاربرد روانكارها در صنعت

بررسی عملكرد و كاربرد روانكارها در صنعت رشته روانشناسی و علوم تربیتی 95 صفحه

واژه تریبولوژی از ریشه كلمه یونانی (تریبو) به معنی سایش و (لوژی) به معنی دانش است كاربرد اولیه این علم در یونان باستان، شناخت عوامل حمل سنگهای بزرگ بر روی سطح زمین و بهبود آنها بوده است امروزه این علم شامل مطالعه در مورد نیروی اصطكاك، فرسایش و استفاده از روانكارهای جدید برای كاهش این دو اثر است