برچسب گذاری توسط: بررسی شوروی فروپاشی

بررسی شوروی (فروپاشی و …) رشته تاریخ و ادبیات 68 صفحه

تولد پانزده جمهوری جدید در جامعه جهانی و پیوستن آنها به خیل سایر كشورها از پیامدهای مهم فروپاشی اتحاد جماهیر شوری به شمار می‌رود به دیگر سخن، می‌توان چنین اذعان داشت كه نه تنها تشكیل جمهوریهای جدید الاستقلال از پیامدهای فروپاشی اتحاد شوروی به شمار می‌رود، بلكه یكی از دلایل فروپاشی آن امپراتوری عظیم نیز محسوب می‌شود