برچسب گذاری توسط: بررسی سیمای اهل بیت در حدیقه الحقیقه دیوان سنایی

بررسی سیمای اهل بیت در حدیقه الحقیقه دیوان سنایی رشته معارف اسلامی 25 صفحه

دوستی با اهل بیت پیامبر اكرم (ص) یكی از موضوعات بسیار مهمی است كه فكر و ذهن اغلب شعرا و نویسندگان را به خود مشغول كرده و این مودت و دوستی در آثار آنها نمود خاصی پیدا كرده است