برچسب گذاری توسط: بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی

بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی رشته اقتصاد 35 صفحه

در این مقاله با معرّفی مفهوم جدید سر مایه بهداشتی واستفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده‌های آماری 33 كشور در حال توسعه ،اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی تحلیل میشودنتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی ، سرمایه بهداشتی که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داردبه علاوه ، آزمونهای همز