برچسب گذاری توسط: بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران رشته اقتصاد 11 صفحه

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تكیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله‌ای می‌پردازد نتایج نشان می‌دهند كه صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یكدیگر تأثیرات معنی‌داری می‌گذارند ولی تأثیرات GDP بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است