برچسب گذاری توسط: بررسى هاى حرارتى و زمین گرمایى

آتشفشان ها رشته عمران 29 صفحه

آتشفشانها، مکانهایى هستند که به علل مختلف فیزیکى و تکتونیکى مواد مذاب درونى زمین را به شکل گدازه‌هاى آتشفشانى، مواد پیروکلاستیک و گازها از خود خارج و امکان راهیابى آنها را به سطح زمین مى‌دهند یک انفجار آتشفشانى مى‌تواند همراه با خروج قطعات سنگى جامد، مواد مذاب و گازهاى آتشفشانى باشد بطور معمول هر یک از ما با شنیدن نام آتشفشان، گدازه‌هاى آتشفشانى س