برچسب گذاری توسط: برج پیزا

نگرشی به برج پیزا رشته عمران 27 صفحه

برجی را فرض كنید كه بر روی زمینی نهاده شده است كه شامل مواد انسجام یافته ای از ژله و یا اسفنج می باشد و این مواد در عمق زمین با یكدیگر سایش دارند انحراف برج به طور بی امان به سوی محلی كه در نهایت خواهد افتاد، در حال افزایش است هر پارازیتی در زمین در سمت انحراف برج باعث واژگونی برج خواهد شد