برچسب گذاری توسط: برای وسائل نقلیه

استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرو رشته کشاورزی و زراعت 63 صفحه

گسترش با مساعدت و همكاری كمیته ایمنی كشاورزیASAE و مطالعات كنفرانس كشاورزی انجمن ایمنی ملی و كمیته تحقیقات تاییده شده توسط كمیته تكنیكی بخش ماشین آلات ASAE ،پذیرفته شده توسط ASAE به عنوان پیشنهاد در دسامبر 1964، اصلاح و پذیرفته شده

استاندارهای علامت و نشانه SMV برای وسائل نقلیه و ادوات كشاورزی كندرو رشته کشاورزی و زراعت 63 صفحه

گسترش با مساعدت و همكاری كمیته ایمنی كشاورزیASAE و مطالعات كنفرانس كشاورزی انجمن ایمنی ملی و كمیته تحقیقات تاییده شده توسط كمیته تكنیكی بخش ماشین آلات ASAE ،پذیرفته شده توسط ASAE به عنوان پیشنهاد در دسامبر 1964، اصلاح و پذیرفته شده