برچسب گذاری توسط: براورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش گذاری