برچسب گذاری توسط: برآورد نیروی انسانی

گزارش کارآموزی گاوداری تولیدی رشته گزارش کارآموزی و کارورزی 37 صفحه

كار آفرینی موضوعی است كه در اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی كشور های جهان قرار گرفته است و در ایران برای اولین بار از طریق درس كار آفرینی در نظام جدید آموزش متوسطه كشور مطرح گردیده است