برچسب گذاری توسط: بذر گندم در صورت تماس كامل با خاك

دانلود مقاله بذر گندم و ذرت (کنترل و گواهی بذر) رشته کشاورزی و زراعت 21 صفحه

یكی از مشكلات كشاورزان در فرایند كشت گندم، عدم یكنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشدبا استقرار گیاهچه های گندم در تراكم مناسب در واحد سطح ضمن افزایش بازده مصرف نهاده ها از قبیل كود و سم، گندم به حداكثر ظرفیت تولیدی خودنیز می رسد