برچسب گذاری توسط: بخش تحقیقات آفتکش ها

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها رشته کشاورزی و زراعت 313 صفحه

بنام خداوند بخشنده مهربان، آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه های گوناگون برای روزی شما، پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در صورتیکه می دانید خدا بی مانند است