برچسب گذاری توسط: بتن ریزی در سازه های فوق مسلح

روان کننده در بتن رشته عمران 14 صفحه

امروزه استفاده ازانواع مختلفروان كننده هادر بتن به یكضرورت تبدیل شده است این مواد با اهداف گوناگون از جمله بتن ریزى در محل هاىپرآرماتور و یا توسط پمپ كه به بتن با اسلامپ بالا نیاز است، مورد استفاده قرار مىگیرند علاوه بر موارد فوق ،مصرفروان كننده هاجهت ارتقاءكیفیت بتن از جمله كاهش نفوذپذیرى، افزایش مقاومت و دوام آن توسط متخصصین بتن توصیهمى گردد