مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal رشته عمران 300 صفحه

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

به صفحه دریافت مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 300

حجم فایل: 39.989 مگا بایت

  73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی زبان اصلی

  1. مدل هایی برای ضریب انتشار کلراید بتن در محیط های دارای جذر و مد

  Models for Chloride Diffusion Coefficients of Concretes in Tidal Zone

  1. بررسی مدل رفتار تسلیمی سیمان تازه و آزمایش

  Investigation into Yield Behavior of Fresh Cement Paste Model and Experiment

  1. 3. مدل ذاتی برای پیش بینی فشار قالب

  Intrinsic Model to Predict Formwork Pressure

  1. پایداری دمایی مقاومت فشاری نمونه سیمانی آسفالتی

  Temperature Stability of Compressive Strength of Cement Asphalt Mortar

  1. تاثیر فیلترینگ بر ارزیابی بافت سطح بتن

  Effect of Filtering on Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. بررسی واکنش قلیایی سیلیسی محدود شده توسط ترکیب جدید لیتیم

  Investigation of Alkali-Silica Reaction Inhibited by New Lithium Compound

  1. اثر دوزهای مختلف الیاف پلی پروپیلن در پوشش های روسازی بتنی نازک

  Effect of Different Dosages of Polypropylene Fibers in Thin Whitetopping Concrete Pavements

  1. تاثیر خاکستر رسوبی بعنوان دانه بندی خوب در ترکهای انقباضی نمونه

  Effect of Bottom Ash as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. الیاف الکل پلی وینیل برای کاربرد در مصالح بنایی

  Polyvinyl Alcohol Fiber-Reinforced Mortars for Masonry Applications

  1. تاثیر روشهای کیورینگ بر انقباض های خودبخودی و تنش ها در بتن با عملکرد بالا

  Effect of Curing Methods on Autogenous Shrinkage and Self-Induced Stress of High-Performance Concrete

  1. اثر هم افزایی بین مواد تشکیل دهنده شیشه و سرباره کوره

  Synergistic Effect between Glass Frit and Blast-Furnace Slag

  1. اندازه گیری گسترش MgO در سیمان به روشهای مختلف

  Expansion of MgO in Cement Pastes Measured by Different Methods

  1. آستانه خوردگی بحرانی نمونه های مسلح شده گالوانیزه

  Critical Corrosion Threshold of Galvanized Reinforcing Bars

  1. رویکرد بالقوه برای ارزیابی بتن عایق صدای شامل MgOبر مبنای انبساط

  Potential Approach to Evaluating Soundness of Concrete Containing MgO-Based Expansive Agent

  1. مدلسازی رفتار مکانیکی بتن مسلح ناشی از خوردگی فولاد

  Modeling Mechanical Behavior of Reinforced Concrete due to Corrosion of Steel Bar

  1. تاثیر الیاف پلی استر در سیمانهای ترکیبی مهندسی در مقابل جداشدگی

  Interface Tailoring of Polyester-Type Fiber in Engineered Cementitious Composite Matrix against Pullout

  1. اثرات خنک کننده نیتروژن مایع بر روی خصوصیات بتن تازه

  Effects of Liquid Nitrogen Cooling on Fresh Concrete Properties

  1. بررسی تجربی خواص مکانیکی بتن محدود شده با لوله های پلاستیکی

  Experimental Study on Mechanical Properties of Concrete Confined with Plastic Pipe

  1. اندازه گیری نفوذپذیری اکسیژن در پلیمرهای اپوکسی

  Measurement of Oxygen Permeability of Epoxy Polymers

  1. 7. تاثیر سن و نسبت آب به سیمان بر سایز و پراکندگی حفرات در خمیر سیمان

  Effect of Age and Water-Cement Ratio on Size and Dispersion of Pores in Ordinary Portland Cement Paste

  1. 8. بازرسی بتن با استفاده از سرعت پالس اولتراسونیک

  Inspection of Concrete Using Air-Coupled Ultrasonic Pulse Velocity

  1. 9. روابط مقاومت فشاری برای بتن زیردرجه حرارتهای بالا

  Compressive Strength Relationships for Concrete under Elevated Temperatures

  10. رفتار خزش بتن با مقاومت بالا با الیاف پلی پروپیلن در دمای بالا

  Creep Behavior of High-Strength Concrete with Polypropylene Fibers at Elevated Temperatures

  11. رفتار بتن با مقاومت ویژه مسلح شده با الیاف شیشه و مدلهای عددی

  Ultra-High-Strength Glass Fiber-Reinforced Concrete Mechanical Behavior and Numerical Modeling

  12. بتن ماسه ای فشرده در روسازی یک راه حل اقتصادی و محیطی

  Compacted Sand Concrete in Pavement Construction:An Economical and Environmental Solution

  1. جمع شدگی اولیه در مقابل میزان کم نسبت آب به سیمان نمونه شمشی

  Early-Age Shrinkage Strains Versus Depth of Low Water-Cement Ratio Mortar Prisms

  1. روش جدید برای مقایسه بتن خود متراکم با سرباره

  New Methodology to Proportion Self-Consolidating Concrete with High-Volume Fly

  1. جمع شدگی بتن خود متراکم پیش کشیده

  Shrinkage of Precast Prestressed Self-Consolidating Concrete

  1. مدل جدید ویسکو الاستیک برای سنین اولیه بتن بر مبنای اندازه گیری تنش و کرنش

  New Viscoelastic Model for Early-Age Concrete Based on Measured Strains and Stresses

  1. آنالیز موج پالس التراسونیک در مصالح پایه سیمانی

  Wavelet Analysis of Ultrasonic Pulses in Cement-Based Materials

  1. فرسایش نمکی بتن بر اثر سدیم کربنات و سدیم کلراید

  Salt Weathering of Concrete by Sodium Carbonate and Sodium Chloride

  1. اثرات محیطی بر خواص مکانیکی پلیمر تقویت شده مرطوب با فیبر پلی اتیلن

  Environmental Effects on Mechanical Properties of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer

  1. تاثیر زمان جابجایی در میزان منافذ هوا در بتن های خود متراکم

  Effects of Hauling Time on Air-Entrained Self-Consolidating Concrete

  1. مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدول دینامیگی یانگ بتن با سن کم

  Artificial Neural Network Modeling of Early-Age Dynamic Young’s Modulus of Normal Concrete

  1. عملکرد افزودنی های کاهش نفوذ پذیری در سازه های بتنی دریایی

  Performance of Permeability-Reducing Admixtures in Marine Concrete Structures

  1. ارزیابی مشخصات مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت های سمنته شده و خسارت دیده توسط آتش

  Assessing Mechanical Properties and Microstructure of Fire-Damaged Engineered Cementitious Composites

  1. تشخیص ترکهای عمیق سطحی در امکان سنجی بتن ضربه دیده با تولید امواج رئیلی

  Characterization of Deep Surface-Opening Cracks in Concrete Feasibility of Impact-Generated Rayleigh-Waves

  1. 1. آنالیز مقاومت بلند مدت نمونه های با مواد افزودنی سمنته و مراقبت شده در دماهای مختلف

  Analysis of Mortar Long-Term Strength with Supplementary Cementitious Materials Cured at Different Temperatures

  1. 2. تاثیر شیمی یون های کلراید در ماتریس سیمان در مورد خوردگی فولاد

  Influence of Chemistry of Chloride Ions in Cement Matrix on Corrosion of Steel

  1. 3. Strength-Cementitious Material-Water Relationship for Proportioning of Fly Ash-Based Concrete
  2. 4. مقاومت در برابر خوردگی پلیمر تنیده با فیبر در بتن مسلح

  Corrosion Protection of Fiber-Reinforced Polymer-Wrapped Reinforced Concrete

  1. 5. بتن خودمتراکم با مقاومت بالای بهینه شده توسط روش طرح مخلوط

  Self-Consolidating High-Strength Concrete Optimization by Mixture Design Method

  1. 6. تشکیل کلسیم هیدروکسید در در خمیر سیمان قرار گرفته در معرض هوا

  Calcium Hydroxide Formation in Thin Cement Paste Exposed to Air

  1. 7. اندازه و تاثیر دیوار روی مقاومت فشاری بتن

  Size and Wall Effects on Compressive Strength of Concretes

  1. 8. همبستگی محصولات واکنش و پتانسیل انبساطی در واکنش قلیایی سیلیسی برای مخلوط مواد سیمانی

  Correlation of Reaction Products and Expansion Potential in Alkali-Silica Reaction for Blended Cement Materials

  1. 9. تشخیص پوشش رسهای دانه بندی شده و تماس آن با بتن

  Detection of Aggregate Clay Coatings and Impacts on Concrete

  1. 10. نفوذ سه برابر در بتن مسلح با الیاف کربن

  Triple Percolation in Concrete Reinforced with carbon Fiber

  1. 11. عملکرد پیش تنیدگی در بتن خود متراکم ساخته شده با انواع مختلف مواد افزودنی افزایش دهنده چسبندگی

  Performance of Cast-in-Place Self-Consolidating Concrete Made with Various Types of Viscosity-Enhancing Admixtures

  12. Planar Image-Based Reconstruction of Pervious Concrete Pore Structure and Permeability Prediction

  1. مقایسه روش ها برای ارزیابی بافت سطوح بتنی

  Comparison of Methods for Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. تاثیر نوع توده بر ویژگیهای مکانیکی بتن با پودر فعال

  Effect of Aggregate Type on Mechanical Properties of Reactive Powder Concrete

  1. آزمایش ترکهای چندگانه دو طرفه در صفحات تشکیل شده از کامپوزیتهای سمنته شده و مسلح شده با الیاف و با عملکرد بالا

  Bidirectional Multiple Cracking Tests on High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composite Plates

  1. دقت تست مقاومت فشاری بتن نمونه های سیلندری با اندازه های مختلف

  Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes

  1. شبیه سازی عددی امواج تنش بر سطح واسط ناهمگون

  Numerical Simulation of Stress Waves on Surface of Strongly Heterogeneous Media

  1. تاثیر نوع فیبر بر تغیر شکل خزشی ترک پانلهای مسلح شاتکریت شده

  Influence of Fiber Type on Creep Deformation of Cracked Fiber-Reinforced Shotcrete Panels

  1. سازگاری با تکنیک های مختلف اندازه گیری برای ارزیابی خوردگی در بتن ترک خورده

  Suitability of Various Measurement Techniques for Assessing Corrosion in Cracked Concrete

  1. روش جدید برای تقسیم بتن خودتراکم بر اساس الزامات مقاومت فشاری

  New Method for Proportioning Self-Consolidating Concrete Based on Compressive Strength Requirements

  1. کرنش حرارتی و جمع شدگی ناشی از خشک شدن سازه بتنی در محل

  Thermal Strain and Drying Shrinkage of Concrete Structures in the Field

  1. آزمایش صفحه متمایل جهت ارزیابی تمرکز سازه ای مخرب در مابقی بتن خودمتراکم

  Inclined Plane Test to Evaluate Structural Buildup at Rest of Self-Consolidating Concrete

  1. پرتونگاری(توموگرافی) مقاومت الکتریکی جهت ارزیابی ترک در بتن

  Electrical Resistance Tomography for Assessment of Cracks in Concrete

  1. تاثیر توالی مخلوط در فعل و انفعالات ترکیبات سیمان

  Influence of Mixing Sequence on Cement-Admixture Interaction

  1. تاثیر Non GGBF بعنوان توده خوب در جمع شدگی نمونه بتنی

  Effect of Non-Ground-Granulated Blast-Furnace Slag as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. تاثیر ترکیبات مخلوط بر کارایی و مقاومت نمونه های سرباره ای بر پایه پلیمر معدنی

  Effect of Mixture Compositions on Workability and Strength of Fly Ash-Based Inorganic Polymer Mortar

  1. فرایند خوردگی در نمونه فولادی در بتن در بلند مدت

  Corrosion Process of Steel Bar in Concrete in Full Lifetime

  1. مدل ترک چرخشی هیبریدی برای عملکرد ترکیبات سیمانی مسلح شده با الیاف

  Hybrid RotatingFixed-Crack Model for High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composites

  1. بتن رسانا جهت حفاظت کاتدیک عرشه پل

  Conductive Concrete for Cathodic Protection of Bridge Decks

  1. تعین نسبت آب به سیمان در بتن تازه

  Instantaneous In-Situ Determination of Water-Cement Ratio of Fresh Concrete

  1. سیر تکامل زمان نفوذ کلراید در بتن سیمانی آمیخته

  Time Evolution of Chloride Penetration in Blended Cement Concrete

  1. کربن در سیمانهای الیافی برای پوشش الکترو مغناطیسی

  Carbon-Fiber Cement-Based Materials for Electromagnetic Shielding

  1. ویژگی های مهندسی مواد سیمانی خود ترمیم شونده

  Self-Healing Characterization of Engineered Cementitious Composite Materials

  1. تاثیر اندازه توده و تغییرات در ترکیبات سیمانی گذشته

  Effect of Aggregate Size and Gradation on Pervious Concrete Mixtures

  1. تاثیر کلسیم کلراید و دمای اولیه مراقبت بر انبساط ناشی از قرار گرفتن در معرض سولفات

  Effect of Calcium Chloride and Initial Curing Temperature on Expansion Caused by Sulfate Exposure

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  مجموع 73 مقاله برتر و کاربردیزبان اصلی;مقاله بتن;بتن;سازه های بتنی;سیمان;سیمان ترکیبی;اختلاط;اختلاط بتن;دوام;کارایی;تکنولوژی بتن;مقاومت;خزش;ترک;concrete

  پاورپوینت طرح اختلاط بتن – جزوه آموزشی و کاربردی رشته عمران 30 صفحه

  آموزش اصول طرح اختلاط بتن با روشی اصولی قابل استفاده اساتید و دانشجویان و مهندسین عمران

  به صفحه دریافت پاورپوینت طرح اختلاط بتن – جزوه آموزشی و کاربردی خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت طرح اختلاط بتن – جزوه آموزشی و کاربردی را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  آموزش اصول طرح اختلاط بتن با روشی اصولی قابل استفاده اساتید و دانشجویان و مهندسین عمران

  فرمت فایل: ppt

  تعداد صفحات: 30

  حجم فایل: 634 کیلو بایت

  تعیین اقتصادی ترین و عملی ترین ترکیب مصالح

  تشکیل دهنده بتن برای تولید بتنی با مشخصات

  زیر :

  1 – کارآیی قابل قبول بتن تازه (workability)

  2- مقاومت (strength)

  3- دوام ( پایایی ) (durability)

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت طرح اختلاط بتن – جزوه آموزشی و کاربردی ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – پاورپوینت طرح اختلاط بتن – جزوه آموزشی و کاربردی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  طرح اختلاط بتن;بتن;اختلاط بتن;ترکیب بتن

  مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط رشته عمران 67 صفحه

  جزوه پاورپوینت کاربردی و جامع آموزش طرح اختلاط به روش ملی پس از مطالعه این جزوه توانایی طرح اختلاط را به روش شرح داده شده و سریع را پیدا خواهید کرد قابل استفاده برای دانشجویان اساتید و مهندسین عمران آموزش کاربردی

  به صفحه دریافت مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  جزوه پاورپوینت کاربردی و جامع آموزش طرح اختلاط به روش ملی پس از مطالعه این جزوه توانایی طرح اختلاط را به روش شرح داده شده و سریع را پیدا خواهید کرد قابل استفاده برای دانشجویان اساتید و مهندسین عمران آموزش کاربردی

  فرمت فایل: ppt

  تعداد صفحات: 67

  حجم فایل: 3.552 مگا بایت

  گام اول: تعیین نسبت آب به سیمان

  گام دوم: انتخاب محدوده منحنی مخلوط سنگدانه بتن

  گام سوم: تعیین مقدار آب آزاد بتن

  گام چهارم: تعیین مقدارسیمان در بتن

  گام پنجم: تعیین مقدار سنگدانه بتن

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  اختلاط بتن;روش ملی طرح مخلوط بتن;بتن;ترکیب بتن;تکنولوژی بتن

  احداث ساختمان بتنی رشته عمران 56 صفحه

  نکات فنی و اجرایی در سازه های بتن آرمه روشهای انبار کردن سیمان روش انبار کردن میله گردها اختلاط بتن قالب بندی ستونها

  به صفحه دریافت احداث ساختمان بتنی خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات احداث ساختمان بتنی را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  نکات فنی و اجرایی در سازه های بتن آرمه روشهای انبار کردن سیمان روش انبار کردن میله گردها اختلاط بتن قالب بندی ستونها

  فرمت فایل: doc

  تعداد صفحات: 56

  حجم فایل: 11.143 مگا بایت

  مقدمه:

  اجرای ساختمانهای بتنی به اگاهی از یك سری مسایل فنی كه به علم رشته های مختلف ساختمانی بستگی دارد،نیازمند است.

  بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری محاسباتی و تاسیساتی در اجرا و ساخت اشكالاتی را به همراه خواهد داشت ك به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد كه باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت كنیم،و ضمن اجرای اصولی تعمیر،عمر مفید یاختمان را تداوم بخشیم.چرا كه در بعضی مواقع اشتباه در تعمیر ساختمان خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

  در این گزارش سعی شده است اطلاعاتی در باره ساختمانهای بتنی و روش اجرای آنها كه در عكسهایی گنجانده شده است ،داده شود.

  نكات فنی و اجرایی در سازه های بتن آرمه:

  انواع نقشه های ساختمانی:

  نقشه های اولیه معماری كه بنا را به شكل سه بعدی (پرسپكتیو) نشان می دهد ، برای تفهیم به مجریان بسیار سودمند است .معمولاَ نقشه های فنی و اجرایی در سه فاز تهیه می شوند:

  الف) نقشه های معماری :

  این نقشه ها به منظور مشخص كردن ابعاد بنا جزئیات ظاهری و بنا سازیهای داخلی و خارجی برای تفهیم مسائل به سازندگان ومجری ساختمان تهییه می شود .آنها می توانند پس از اجرای یك سلسله مسائل فنی ،بنای مورد نظر را در چهار چوب طرح معماری بسازند.

  ب) نقشه های اجرایی :

  این نقشه ها با جزییات گوناگون مانند پلانهای موقعیت ، پی سازی تیر ریزی ،شیب بندی ، برش ،نما ،و… با مشخصات هر چه دقیق تر جهت اجرای دقیق و اصولی تهیه می شود كه سازندگان با استفاده از نقشه های جزئییات كه از نقشه های ذكر شده تهیه می شود،كار دقیق . اصولی اجرا می كنند.

  همچنین با توجه به دفترچه مشخصات ریز مقادیر اسكلت ساختمان به شكل سفت كاری و نازك كاری ساخته می شود.

  در بناهای بزرگ ،وجود مهندسان معمار ،محاسب و همكاری نزدیك آنها با همدیگر باعث می شود كه طراحی به وجود آید .بدون این همكاری مسئله ساختن بنای عظیم غیر ممكن است.

  ج)نقشه های تاسیسات:

  این نقشه ها نیز جدا از نقشه های معماری و استراكچر ،شامل كلیات و جزئیات آبرسانی ،فاضلاب تهویه ،دستگاهای گرم كننده و سرد كننده و به ویژه روشنایی برق است .

  این نقشه ها به هنگام تعمیرات بسیار مفید است .بخصوص در هنگام زلزله ،سیل و حریق كه قسمتی از بنا از بین می رود ،با استفاده از این نقشه های موجود در شناسنامه می توان ضایعات پدید آمده در ساختمان را نوسازی كرد .

  روشهای انبار كردن سیمان :

  در كارگاه ساختمانی محلهای مشخصی را برای دپو سیمان ،ماسه ، شن وغیره تعیین می كنند .برای دپو سیمان ابتدا یك

  سری بلوك در سطحی مربع شكل روی زمین می چیینند تا كیسه ای سیمان روی بلوكها قرار گرفته و با زمین در ارتباط

  نباشد ،بعد از قرار دادن كیسه های سیمان روی بلوكها،یك پلاستیك بزرگ روی كیسه ها می كشند تا در صورت بارندگی با

  وجود رطوبت هوا كیسههای سیمان خراب نشود ،اینمحلها جهت دپو مصالح طوری تعیین می شود كه به دستگاه میكسر

  دسترسی آسان داشته باشد و براحتی و در كوتاهترینزمان ممكن به دستگاه میكسر رسانده شود و بتن مورد نیاز تهیه شود.

  فایل ورد 56 صفحه …11 صفحه متن….45 صفحه عکس

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” احداث ساختمان بتنی ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – احداث ساختمان بتنی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  نکات فنی و اجرایی در سازه های بتن آرمه ;روشهای انبار کردن سیمان ;روش انبار کردن میله گردها;اختلاط بتن;قالب بندی ستونها

  پژوهش کارآموزی مسکن مهر 900 واحدی شهرستان آستارا رشته عمران 60 صفحه

  پروژه کار آموزی کامل و در حال اجرای مسکن مهر شهرستان آستارا برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی عمران و معماریشامل فیلم و عکسهای پروژه و فایل word

  به صفحه دریافت پژوهش کارآموزی مسکن مهر 900 واحدی شهرستان آستارا خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پژوهش کارآموزی مسکن مهر 900 واحدی شهرستان آستارا را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  پروژه کار آموزی کامل و در حال اجرای مسکن مهر شهرستان آستارا برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی عمران و معماریشامل فیلم و عکسهای پروژه و فایل word

  دسته بندی: عمران

  فرمت فایل: doc

  تعداد صفحات: 60

  حجم فایل: 71.883 مگا بایت

  این پروژه یک پروژه کامل کارآموزی میباشد که شامل عکس ، فیلم و فایل word با قیمتی بسیار مناسب در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده است و نیاز دانشجویان عمران ومعماری را برای واحد کار آموزی و کاروزی در مقطع کاردانی و کارشناسی برطرف نموده است. ودر جمع آوری آن سعی شده است تا مورد رضایت شما و اساتید عزیز قرار بگیرد .

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پژوهش کارآموزی مسکن مهر 900 واحدی شهرستان آستارا ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – پژوهش کارآموزی مسکن مهر 900 واحدی شهرستان آستارا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  کارآموزی;بتن مصلح;مسکن مهر;اختلاط بتن