مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal رشته عمران 300 صفحه

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

به صفحه دریافت مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 300

حجم فایل: 39.989 مگا بایت

  73 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی زبان اصلی

  1. مدل هایی برای ضریب انتشار کلراید بتن در محیط های دارای جذر و مد

  Models for Chloride Diffusion Coefficients of Concretes in Tidal Zone

  1. بررسی مدل رفتار تسلیمی سیمان تازه و آزمایش

  Investigation into Yield Behavior of Fresh Cement Paste Model and Experiment

  1. 3. مدل ذاتی برای پیش بینی فشار قالب

  Intrinsic Model to Predict Formwork Pressure

  1. پایداری دمایی مقاومت فشاری نمونه سیمانی آسفالتی

  Temperature Stability of Compressive Strength of Cement Asphalt Mortar

  1. تاثیر فیلترینگ بر ارزیابی بافت سطح بتن

  Effect of Filtering on Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. بررسی واکنش قلیایی سیلیسی محدود شده توسط ترکیب جدید لیتیم

  Investigation of Alkali-Silica Reaction Inhibited by New Lithium Compound

  1. اثر دوزهای مختلف الیاف پلی پروپیلن در پوشش های روسازی بتنی نازک

  Effect of Different Dosages of Polypropylene Fibers in Thin Whitetopping Concrete Pavements

  1. تاثیر خاکستر رسوبی بعنوان دانه بندی خوب در ترکهای انقباضی نمونه

  Effect of Bottom Ash as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. الیاف الکل پلی وینیل برای کاربرد در مصالح بنایی

  Polyvinyl Alcohol Fiber-Reinforced Mortars for Masonry Applications

  1. تاثیر روشهای کیورینگ بر انقباض های خودبخودی و تنش ها در بتن با عملکرد بالا

  Effect of Curing Methods on Autogenous Shrinkage and Self-Induced Stress of High-Performance Concrete

  1. اثر هم افزایی بین مواد تشکیل دهنده شیشه و سرباره کوره

  Synergistic Effect between Glass Frit and Blast-Furnace Slag

  1. اندازه گیری گسترش MgO در سیمان به روشهای مختلف

  Expansion of MgO in Cement Pastes Measured by Different Methods

  1. آستانه خوردگی بحرانی نمونه های مسلح شده گالوانیزه

  Critical Corrosion Threshold of Galvanized Reinforcing Bars

  1. رویکرد بالقوه برای ارزیابی بتن عایق صدای شامل MgOبر مبنای انبساط

  Potential Approach to Evaluating Soundness of Concrete Containing MgO-Based Expansive Agent

  1. مدلسازی رفتار مکانیکی بتن مسلح ناشی از خوردگی فولاد

  Modeling Mechanical Behavior of Reinforced Concrete due to Corrosion of Steel Bar

  1. تاثیر الیاف پلی استر در سیمانهای ترکیبی مهندسی در مقابل جداشدگی

  Interface Tailoring of Polyester-Type Fiber in Engineered Cementitious Composite Matrix against Pullout

  1. اثرات خنک کننده نیتروژن مایع بر روی خصوصیات بتن تازه

  Effects of Liquid Nitrogen Cooling on Fresh Concrete Properties

  1. بررسی تجربی خواص مکانیکی بتن محدود شده با لوله های پلاستیکی

  Experimental Study on Mechanical Properties of Concrete Confined with Plastic Pipe

  1. اندازه گیری نفوذپذیری اکسیژن در پلیمرهای اپوکسی

  Measurement of Oxygen Permeability of Epoxy Polymers

  1. 7. تاثیر سن و نسبت آب به سیمان بر سایز و پراکندگی حفرات در خمیر سیمان

  Effect of Age and Water-Cement Ratio on Size and Dispersion of Pores in Ordinary Portland Cement Paste

  1. 8. بازرسی بتن با استفاده از سرعت پالس اولتراسونیک

  Inspection of Concrete Using Air-Coupled Ultrasonic Pulse Velocity

  1. 9. روابط مقاومت فشاری برای بتن زیردرجه حرارتهای بالا

  Compressive Strength Relationships for Concrete under Elevated Temperatures

  10. رفتار خزش بتن با مقاومت بالا با الیاف پلی پروپیلن در دمای بالا

  Creep Behavior of High-Strength Concrete with Polypropylene Fibers at Elevated Temperatures

  11. رفتار بتن با مقاومت ویژه مسلح شده با الیاف شیشه و مدلهای عددی

  Ultra-High-Strength Glass Fiber-Reinforced Concrete Mechanical Behavior and Numerical Modeling

  12. بتن ماسه ای فشرده در روسازی یک راه حل اقتصادی و محیطی

  Compacted Sand Concrete in Pavement Construction:An Economical and Environmental Solution

  1. جمع شدگی اولیه در مقابل میزان کم نسبت آب به سیمان نمونه شمشی

  Early-Age Shrinkage Strains Versus Depth of Low Water-Cement Ratio Mortar Prisms

  1. روش جدید برای مقایسه بتن خود متراکم با سرباره

  New Methodology to Proportion Self-Consolidating Concrete with High-Volume Fly

  1. جمع شدگی بتن خود متراکم پیش کشیده

  Shrinkage of Precast Prestressed Self-Consolidating Concrete

  1. مدل جدید ویسکو الاستیک برای سنین اولیه بتن بر مبنای اندازه گیری تنش و کرنش

  New Viscoelastic Model for Early-Age Concrete Based on Measured Strains and Stresses

  1. آنالیز موج پالس التراسونیک در مصالح پایه سیمانی

  Wavelet Analysis of Ultrasonic Pulses in Cement-Based Materials

  1. فرسایش نمکی بتن بر اثر سدیم کربنات و سدیم کلراید

  Salt Weathering of Concrete by Sodium Carbonate and Sodium Chloride

  1. اثرات محیطی بر خواص مکانیکی پلیمر تقویت شده مرطوب با فیبر پلی اتیلن

  Environmental Effects on Mechanical Properties of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer

  1. تاثیر زمان جابجایی در میزان منافذ هوا در بتن های خود متراکم

  Effects of Hauling Time on Air-Entrained Self-Consolidating Concrete

  1. مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدول دینامیگی یانگ بتن با سن کم

  Artificial Neural Network Modeling of Early-Age Dynamic Young’s Modulus of Normal Concrete

  1. عملکرد افزودنی های کاهش نفوذ پذیری در سازه های بتنی دریایی

  Performance of Permeability-Reducing Admixtures in Marine Concrete Structures

  1. ارزیابی مشخصات مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت های سمنته شده و خسارت دیده توسط آتش

  Assessing Mechanical Properties and Microstructure of Fire-Damaged Engineered Cementitious Composites

  1. تشخیص ترکهای عمیق سطحی در امکان سنجی بتن ضربه دیده با تولید امواج رئیلی

  Characterization of Deep Surface-Opening Cracks in Concrete Feasibility of Impact-Generated Rayleigh-Waves

  1. 1. آنالیز مقاومت بلند مدت نمونه های با مواد افزودنی سمنته و مراقبت شده در دماهای مختلف

  Analysis of Mortar Long-Term Strength with Supplementary Cementitious Materials Cured at Different Temperatures

  1. 2. تاثیر شیمی یون های کلراید در ماتریس سیمان در مورد خوردگی فولاد

  Influence of Chemistry of Chloride Ions in Cement Matrix on Corrosion of Steel

  1. 3. Strength-Cementitious Material-Water Relationship for Proportioning of Fly Ash-Based Concrete
  2. 4. مقاومت در برابر خوردگی پلیمر تنیده با فیبر در بتن مسلح

  Corrosion Protection of Fiber-Reinforced Polymer-Wrapped Reinforced Concrete

  1. 5. بتن خودمتراکم با مقاومت بالای بهینه شده توسط روش طرح مخلوط

  Self-Consolidating High-Strength Concrete Optimization by Mixture Design Method

  1. 6. تشکیل کلسیم هیدروکسید در در خمیر سیمان قرار گرفته در معرض هوا

  Calcium Hydroxide Formation in Thin Cement Paste Exposed to Air

  1. 7. اندازه و تاثیر دیوار روی مقاومت فشاری بتن

  Size and Wall Effects on Compressive Strength of Concretes

  1. 8. همبستگی محصولات واکنش و پتانسیل انبساطی در واکنش قلیایی سیلیسی برای مخلوط مواد سیمانی

  Correlation of Reaction Products and Expansion Potential in Alkali-Silica Reaction for Blended Cement Materials

  1. 9. تشخیص پوشش رسهای دانه بندی شده و تماس آن با بتن

  Detection of Aggregate Clay Coatings and Impacts on Concrete

  1. 10. نفوذ سه برابر در بتن مسلح با الیاف کربن

  Triple Percolation in Concrete Reinforced with carbon Fiber

  1. 11. عملکرد پیش تنیدگی در بتن خود متراکم ساخته شده با انواع مختلف مواد افزودنی افزایش دهنده چسبندگی

  Performance of Cast-in-Place Self-Consolidating Concrete Made with Various Types of Viscosity-Enhancing Admixtures

  12. Planar Image-Based Reconstruction of Pervious Concrete Pore Structure and Permeability Prediction

  1. مقایسه روش ها برای ارزیابی بافت سطوح بتنی

  Comparison of Methods for Texture Assessment of Concrete Surfaces

  1. تاثیر نوع توده بر ویژگیهای مکانیکی بتن با پودر فعال

  Effect of Aggregate Type on Mechanical Properties of Reactive Powder Concrete

  1. آزمایش ترکهای چندگانه دو طرفه در صفحات تشکیل شده از کامپوزیتهای سمنته شده و مسلح شده با الیاف و با عملکرد بالا

  Bidirectional Multiple Cracking Tests on High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composite Plates

  1. دقت تست مقاومت فشاری بتن نمونه های سیلندری با اندازه های مختلف

  Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes

  1. شبیه سازی عددی امواج تنش بر سطح واسط ناهمگون

  Numerical Simulation of Stress Waves on Surface of Strongly Heterogeneous Media

  1. تاثیر نوع فیبر بر تغیر شکل خزشی ترک پانلهای مسلح شاتکریت شده

  Influence of Fiber Type on Creep Deformation of Cracked Fiber-Reinforced Shotcrete Panels

  1. سازگاری با تکنیک های مختلف اندازه گیری برای ارزیابی خوردگی در بتن ترک خورده

  Suitability of Various Measurement Techniques for Assessing Corrosion in Cracked Concrete

  1. روش جدید برای تقسیم بتن خودتراکم بر اساس الزامات مقاومت فشاری

  New Method for Proportioning Self-Consolidating Concrete Based on Compressive Strength Requirements

  1. کرنش حرارتی و جمع شدگی ناشی از خشک شدن سازه بتنی در محل

  Thermal Strain and Drying Shrinkage of Concrete Structures in the Field

  1. آزمایش صفحه متمایل جهت ارزیابی تمرکز سازه ای مخرب در مابقی بتن خودمتراکم

  Inclined Plane Test to Evaluate Structural Buildup at Rest of Self-Consolidating Concrete

  1. پرتونگاری(توموگرافی) مقاومت الکتریکی جهت ارزیابی ترک در بتن

  Electrical Resistance Tomography for Assessment of Cracks in Concrete

  1. تاثیر توالی مخلوط در فعل و انفعالات ترکیبات سیمان

  Influence of Mixing Sequence on Cement-Admixture Interaction

  1. تاثیر Non GGBF بعنوان توده خوب در جمع شدگی نمونه بتنی

  Effect of Non-Ground-Granulated Blast-Furnace Slag as Fine Aggregate on Shrinkage Cracking of Mortars

  1. تاثیر ترکیبات مخلوط بر کارایی و مقاومت نمونه های سرباره ای بر پایه پلیمر معدنی

  Effect of Mixture Compositions on Workability and Strength of Fly Ash-Based Inorganic Polymer Mortar

  1. فرایند خوردگی در نمونه فولادی در بتن در بلند مدت

  Corrosion Process of Steel Bar in Concrete in Full Lifetime

  1. مدل ترک چرخشی هیبریدی برای عملکرد ترکیبات سیمانی مسلح شده با الیاف

  Hybrid RotatingFixed-Crack Model for High-Performance Fiber-Reinforced Cementitious Composites

  1. بتن رسانا جهت حفاظت کاتدیک عرشه پل

  Conductive Concrete for Cathodic Protection of Bridge Decks

  1. تعین نسبت آب به سیمان در بتن تازه

  Instantaneous In-Situ Determination of Water-Cement Ratio of Fresh Concrete

  1. سیر تکامل زمان نفوذ کلراید در بتن سیمانی آمیخته

  Time Evolution of Chloride Penetration in Blended Cement Concrete

  1. کربن در سیمانهای الیافی برای پوشش الکترو مغناطیسی

  Carbon-Fiber Cement-Based Materials for Electromagnetic Shielding

  1. ویژگی های مهندسی مواد سیمانی خود ترمیم شونده

  Self-Healing Characterization of Engineered Cementitious Composite Materials

  1. تاثیر اندازه توده و تغییرات در ترکیبات سیمانی گذشته

  Effect of Aggregate Size and Gradation on Pervious Concrete Mixtures

  1. تاثیر کلسیم کلراید و دمای اولیه مراقبت بر انبساط ناشی از قرار گرفتن در معرض سولفات

  Effect of Calcium Chloride and Initial Curing Temperature on Expansion Caused by Sulfate Exposure

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2010-ACI-ACI Materials Journal – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  مجموع 73 مقاله برتر و کاربردیزبان اصلی;مقاله بتن;بتن;سازه های بتنی;سیمان;سیمان ترکیبی;اختلاط;اختلاط بتن;دوام;کارایی;تکنولوژی بتن;مقاومت;خزش;ترک;concrete

  مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal رشته عمران 300 صفحه

  مجموعه 60 مقاله کاربردی بتن و سازه های بتنی

  به صفحه دریافت مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  مجموعه 60 مقاله کاربردی بتن و سازه های بتنی

  فرمت فایل: pdf

  تعداد صفحات: 300

  حجم فایل: 26.694 مگا بایت

  1. ترکیبات حاصل شده ژئو پلیمری آمیخته شده با الیاف خاکستر سرباره و پلی وینیل الکل

  Geopolymer Extruded Composites with Incorporated Fly Ash and Polyvinyl Alcohol Short Fiber

  1. تاثیر فولاد میانی بر اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی در سازه بتنی

  Effect of Embedded Steel on Electrical Resistivity Measurements on Concrete Structures

  1. مطالعه آزمایشگاهی انتشار موج از طریق بتن گروتی

  Experimental Study of Wave Propagation through Grouted Concrete

  1. ملات خود متراکم با بهره گیری از مواد خام ثانویه مختلف

  Self-Consolidating Mortars Using Various Secondary Raw Materials

  1. مقاومت برشی هسته بتن سبک با ساختار ساندویچی بتن مسلح شده با الیاف پلیمر

  Shear Resistance of Lightweight Concrete Core of Fiber-Reinforced Polymer Concrete Sandwich Structure

  1. تاثیر سیمان و محتویات آب بر افزایش دمای آدیاباتیک بتن

  Effects of Cement and Water Contents on Adiabatic Temperature Rise of Concrete

  1. مقاومت فشاری و برشی ملات فعال آلکالینی

  Flow and Compressive Strength of Alkali-Activated Mortars

  1. شبیه سازی عددی انتشار موج در ملات ناهمگون

  Numerical Simulation of Wave Propagation in Mortar with Inhomogeneities

  1. ارزیابی آزمایش ضریب انبساط حرارتی و تاثیرات آن بر عملکرد درزهای بتنی در روسازی

  Evaluation of Coefficient of Thermal Expansion Test Protocol and Its Impact on Jointed Concrete Pavement Performance

  1. تاثیر شکل پذیری مصالح بتن بر عملکرد انکرها

  Influence of Concrete Material Ductility on Headed Anchor Pullout Performance

  1. تاثیر نوع فولاد و بتن بر خوردگی احتمالی در طول عمر سرویس دهی

  Concrete and Steel Type Influence on Probabilistic Corrosion Service Life

  1. ویژگی های دینامیکی بتن در حالت تنش سه محوری

  Dynamic Properties of Plain Concrete in Triaxial Stress State

  1. تاثیر سیلیکا فوم بر گرمای هیدراسیون و مقاومت فشاری بتن های با عملکرد بالا

  Silica Fume Effect on Hydration Heat and Compressive Strength of High-Performance Concrete

  1. مقاومت در محل ترکیبات بتن عرشه پل

  In-Place Resistivity of Bridge Deck Concrete Mixtures

  1. جمع شدگی خودبخودی بتن با سوپر پلیمر جذبی

  Autogenous Shrinkage of Concrete with Super-Absorbent Polymer

  1. تاثیرات مولکولی و خصوصیات الکترو سینتیکی پوزولان بر هیدراسیون

  Effects of Molecular and Electrokinetic Properties of Pozzolans on Hydration

  1. تغییرات ژل سیلیکات کلسیم هیدراته توسط واکنش هیدرو ترمال قلیایی

  Belite Cements Modifications of Calcium Silicate Hydrate C-S-H) Gel by Alkaline Hydrothermal Activation

  1. پارامترهای موثر بر خوردگی و ظرفیت کششی رشته های پس کشیده

  Parameters Influencing Corrosion and Tension Capacity of Post-Tensioning Strands

  1. همبستگی رئولوژی بتن خودمتراکم با ملات

  Correlating Rheology of Self-Consolidating Concrete to Corresponding Concrete-Equivalent Mortar

  1. خصوصیات جابجایی بتن خود متراکم

  Transport Properties of Self-Consolidating Concrete

  1. شبیه سازی هیدراسیون سیمان آمیخته با خاکستر سرباره با میزان کم کلسیم

  Simulation of Low-Calcium Fly Ash Blended Cement Hydration

  1. آستانه خوردگی کلریدی بحرانی در میله های گالوانیزه

  Critical Chloride Corrosion Threshold of Galvanized Reinforcing Bars

  1. ارزیابی واکنش قلیایی سیلیسی آزمایش میکرو بار بتن

  Evaluation of Alkali-Silica Reaction by Concrete Microbar Test

  1. روش نوین و منعطف اندازه گیری نفوذ مصالح سیمانی

  Novel and Flexible Dual Permeability Measurement Device for Cementitious Materials

  1. اصول استریولوژیکی مدل سازی فضایی بکار رفته در مسلح سازی بتن توسط فولاد در کشش

  Stereological Principles of Spatial Modeling Applied to Steel Fiber-Reinforced Concrete in Tension

  1. 2. توسعه واکنش قلیایی سیلیسی تحت بار فشاری و تاثیرات آن در رفتار بتن

  Development of Alkali-Silica Reaction under Compressive Loading and Its Effects on Concrete Behavior

  1. اثرات متقابل دمای بالا زمان اختلاط طولانی و ترکیبات شیمیایی در رئولوژی بتن تازه

  Coupled Effects of High Temperature Prolonged Mixing Time and Chemical Admixtures on Rheology of Fresh Concrete

  1. ساختار منافذ بتن با ترکیبات معدنی و تاثیرات آن بر جمع شدگی ناشی از دست رفتن آب

  Pore Structure of Concrete with Mineral Admixtures and Its Effect on Self-Desiccation Shrinkage

  1. سنجش بتن توسط مواد پوزولانی به منظور آزمایش نفوذ سریع کلراید

  Benchmarking Concretes with Pozzolanic Materials in Terms of Rapid Chloride Penetration Test

  1. تنظیمات الکترود برای اندازه گیری مقاومت ویژه بتن

  Electrode Configurations for Resistivity Measurements on Concrete

  1. سخت شدگی در مقابل تغیر شکل و کارایی کامپوزیت های الیافی هیبریدی

  Deflection Hardening and Workability of Hybrid Fiber Composites

  1. تکنیک های تسکین دهنده برای سازه با آسیب های بتنی ناشی از تغیرات بوجود آمده در اثر واکنش قلیایی سیلیسی

  Mitigation Techniques for Structures with Premature Concrete Deterioration due to ASRDEF

  1. ترکیب مانیتورینگ سازه و تست های آزمایشگاهی برای ارزیابی تورم ناشی از واکنش قلیایی در سد سازی

  Combination of Structural Monitoring and Laboratory Tests for Assessment of Alkali-Aggregate Reaction Swelling:Application to Gate Structure Dam

  10. ارزیابی سیستم مهار خوردگی در دیوارهای حائل پل

  Ten-Year Field Evaluation of Corrosion-Inhibiting Systems in Concrete Bridge Barrier Walls

  11. سخت شدگی بتن خود متراکم در تولید مداوم با توجه به حالت مصالح تازه و سخت شده

  Self-Consolidating Concrete Robustness in Continuous Production Regarding Fresh

  and Hardened State Properties

  12. تاثیر نوع سنگدانه و سایز آن در شکل پذیری و خصوصیات مکانیکی ترکیبات سیمانی

  Influence of Aggregate Type and Size on Ductility and Mechanical Properties of Engineered Cementitious Composites

  1. استفاده از لاستیک های بازیافت شده در بتن های نرمال و با مقاومت بالا

  Use of Recycled Rubber Tires in Normaland High-Strength Concretes

  1. میزان خوردگی بحرانی جهت تبدیل شدن به ترک در سازه بتن مسلح

  Critical Corrosion Amount to Cause Cracking of Reinforced Concrete Structures

  1. روش طیف سنجی مدولاسیون موج غیر خطی برای ارزیابی واکنش های قلیایی-سیلی با سرعت فوق العاده سریع

  Nonlinear Wave Modulation Spectroscopy Method for Ultra-Accelerated Alkali-Silica Reaction Assessment

  1. مقاومت سایشی بتن در سازه های هیدرولیکی

  Abrasion Resistance of Concrete in Hydraulic Structures

  1. کنترل رئولوژیکی در سیمانهای ترکیبی مهندسی

  Rheological Control in Production of Engineered Cementitious Composites

  1. مدلسازی استاتیکی جدایی بتن خودمتراکم

  Modeling Static Segregation of Self-Consolidating Concrete

  1. مدلسازی دینامیکی جدایی بتن خودمتراکم

  Modeling Dynamic Segregation of Self-Consolidating Concrete

  1. 8. Shear Behavior of Macro-Synthetic Fiber-Reinforced Concrete Beams without Stirrups
  1. سخت شدن خمیر سیمان ژئوپلیمری در تماس با خاکیتر سرباره

  Setting and Hardening of Geopolymeric Cement Pastes Incorporated with Fly Ash

  1. خصوصیات مکانیکی بتن با مقاومت بالا در زمان کم

  Short-Term Mechanical Properties of High-Strength Concrete

  1. تاثیر شکل پذیری مواد در عملکرد بتن تعمیری

  Influence of Material Ductility on Performance of Concrete Repair

  1. 4. Stereology- and Morphology-Based Pore Structure Descriptors of Enhanced Porosity (Pervious) Concretes
  2. استفاده از آزمایش فشاری سه محوره در نمونه جهت ارزیابی فشار قالب در بتن خود متراکم

  Use of Triaxial Compression Test on Mortars to Evaluate Formwork Pressure of Self-Consolidating Concrete

  1. تاثیر زمان ساخت و ساز و مصالح درشت دانه در ترک عرشه پل

  Effects of Construction Time and Coarse Aggregate on Bridge Deck Cracking

  1. یک تکنیک مبتنی بر تفکیک نوترون برای تعیین جداسازی فاز حل شده در سیمان پورتلند

  A Neutron Diffraction-Based Technique for Determining Phase-Resolved Strains in Portland Cement

  1. طراحی خمشی بتن مسلح با الیاف

  Flexural Design of Fiber-Reinforced Concrete

  1. 1. مشخصات کششی بتن با سن کم

  Tensile Properties of Early-Age Concrete

  1. 2. آنالیز ویسکو پلاستیک سیمان اکستروژن تحت جریان فشاری

  Viscoplastic Analysis of Cementitious Extrudates under

  Squeeze Flow

  1. تاثیر توالی اختلاط در فعل و انفعال ترکیبات سیمان

  Influence of Mixing Sequence on Cement-Admixture Interaction

  1. انتشار صوتی و التراسونیک جهت مشخص کردن میزان خسارت اعضا بتنی

  Acoustic Emission and Ultrasound for Damage Characterization of Concrete Elements

  1. رفتار مصالح بتن با مقاومت بالا شکل گرفته با صفحات فلزی

  Material Behavior of an Ultra-High-Performance Concrete Forming Die for Sheet Metal Hydroforming

  1. 6. تراکم بتن پیش ساخته و درجه بندی سنگدانه

  Pervious Concrete Compaction and Aggregate Gradation

  1. 7. شبیه سازی فشار آب در سشته شدن بتن تعمیری زیر آب

  Simulation of Water Pressure on Washout of Underwater Concrete Repair

  1. 8. حساسیت به ترک بتن نرمال با مقاومت بالا

  Cracking Sensitivity of Normal- and High-Strength Concretes

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – مقاله بتن-ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2009-ACI-ACI Materials Journal – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  کلراید خوردگی بتن نفوذ ناپذیر فولاد مقاوم سرویس دهی;تغیر شکل رفتار دینامیکی نرخ کرنش تنش کرنش انحنا تنش سه محوره;خوردگی ضخامت کاور مقاومت ویژه الکتریکی سازه ساختار فولاد;ضریب انبساط حرارتی روسازی سیمان پرتلند بتن;هیدراسیون تزریق تست غیر مخرب تخلخل دما التراسونیک;واکنش قلیایی خاکستر سرباره;شبکه عصبی رگرسیون

  آموزش طراحی و مدلسازی پل بتنی با شاهتیرهای I شکل رشته عمران 102 صفحه

  باتوجه موارد گفته شده درفایل آموزشی، مطالب این آموزش برای افرادی که علاقه به طراحی پل دارند ویا پروژه دانشجویی داشته ویا حتی می خواهند وارد بازار کار شوند باتوجه کمبود این چنین آموزشها ،توصیه اکیدمیشود

  به صفحه دریافت آموزش طراحی و مدلسازی پل بتنی با شاهتیرهای I شکل خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات آموزش طراحی و مدلسازی پل بتنی با شاهتیرهای I شکل را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  باتوجه موارد گفته شده درفایل آموزشی، مطالب این آموزش برای افرادی که علاقه به طراحی پل دارند ویا پروژه دانشجویی داشته ویا حتی می خواهند وارد بازار کار شوند باتوجه کمبود این چنین آموزشها ،توصیه اکیدمیشود

  فرمت فایل: pdf

  تعداد صفحات: 102

  حجم فایل: 6.501 مگا بایت

  در این فایل آموزشی سعی شده آموزش مدلسازی وطراحی پل بتنی باشاهتیرهای مقطع Iشکل پرداخته شود مطالبی در این آموزش سعی شده پرداخته شود عبارتند از:
  1-معرفی انواع بارگذاری پل اعم از عادی وغیر عادی افقی وقائم متحرک بارگذاری مرحله اول مرحله دوم و… مطابق آیین نامه ایران
  2-معرفی ضریب ضربه باردینامیکی چرخه ونحوه محاسبه آن
  3-مدلسازی پل در نرم افزار Csi Bridge 2017
  4-تعیین Layout Line
  5-معرفی Lane ها
  6-معرفی Pierها
  7-معرفی بار متحرک
  8-معرفی بارهای مرده مرحله اول شامل خود سازه و معرفی بار های مرحله دوم شامل روسازی و بار مرده پیاده رو
  9-معرفی و اختصاص دیافراگم ها
  10- معرفی و اختصاص کوله
  11-معرفی و اختصاص Bearing توضیحاتی در خصوص نحوه معرفی آنها به صورت خطی وغیر خطی
  12-طراحی دال عرشه(شامل بارهای وارد بردال عرشه و تعیین آرماتورخمشی موردنیاز و…)
  13-تعیین آرماتور توزیع دال مطابق آیین نامه AASHTO
  14- تعیین آرماتور حرارتی دال
  15-طراحی دال کنسول عرشه
  16-طراحی جانپناه پل
  17-طراحی شاهتیرهای پیش ساخته I شکل
  18- کنترل عرض ترک
  19-تعیین خیز معکوس شاهتیر
  و… بسیاری از مطالب دیگر باتوجه موارد گفته شد ه و موجود در این جزوه آموزشی، مطالب این آموزش برای افرادی که علاقه به طراحی پل دارند ویا پروژه دانشجویی داشته ویا حتی می خواهند وارد بازار کار شوند باتوجه کمبود این چنین آموزشها ،توصیه اکیدمیشود.

   


  از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آموزش طراحی و مدلسازی پل بتنی با شاهتیرهای I شکل ” نمودید تشکر می کنیم

  هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

  فایل – آموزش طراحی و مدلسازی پل بتنی با شاهتیرهای I شکل – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
  طراحی پل;مدلسازی پل;پل بتنی;شاهتیر Iشکل;عرشه درجا ریز

  ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2011-ACI-ACI Materials Journal رشته عمران 100 صفحه

  مجموعه 12 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی زبان اصلی

  به صفحه دریافت ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2011-ACI-ACI Materials Journal خوش آمدید.

  قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2011-ACI-ACI Materials Journal را مطالعه نمایید.

  قسمتی از متن و توضیحات فایل:

  مجموعه 12 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی زبان اصلی

  فرمت فایل: pdf

  تعداد صفحات: 100

  حجم فایل: 8.253 مگا بایت

   مجموعه 12 مقاله کاربردی در مورد بتن و سازه های بتنی زبان اصلی

   1. سیمانهای ترکیبی مهندسی شده با گیرش سریع تعمیرات بتن های با دوام

   High-Early-Strength Engineered Cementitious Composites for Fast Durable Concrete Repair—Material Properties

   1. مدل انقباضی متحد برای بتن با و بدون GGBS

   Unified Shrinkage Model for Concrete from Autogenous Shrinkage Test on Paste with and without Ground-Granulated Blast-Furnace Slag

   1. ارزیابی تغییر شکل بتن در سنین اولیه

   Evaluation of Autogenous Deformation of Concrete at Early Ages

   1. تاثیر عرض ترکهای سطحی در مقاومت باند بتنهای مسلح

   Influence of Surface Crack Width on Bond Strength of Reinforced Concrete

   1. مدل تحلیلی ساده برای طراحی قالب بتن خودتحکیم یافته

   Simple Analytical Model for Formwork Design of Self-Consolidating Concrete

   1. بتن با عملکرد فوق العاده با مقاومت فشاری بیش از 150مگاپاسکال

   Ultra-High Performance Concrete with Compressive Strength Exceeding 150 MPa (22 ksi) A Simpler Way

   1. پیش بینی عوامل موثر بر GGBS توسط شبکه عصبی مصنوعی

   Prediction of Efficiency Factor of Ground-Granulated Blast- Furnace Slag of Concrete Using Artificial Neural Network

   1. خواص مهندسی قلیایی های طبیعی و فعال پوزولانی در بتن

   Engineering Properties of Alkali-Activated Natural Pozzolan Concrete

   1. تاثیر زمان اختلاط بر خصوصیات سخت شوندگی واکنش قلیا با پوزولان ها و سرباره

   Effectiveness of Mixing Time on Hardened Properties of Waterglass-Activated Slag Pastes and Mortars

   1. رفتار نامناسب استوانه های بتنی تحت شرایط انتهایی متفاوت

   Failure Behavior of Concrete Cylinders under Different End Conditions

   1. پیش بینی ضریب انتشار کلراید و معادل آن در حالت پایدار

   Prediction of Equivalent Steady-State Chloride Diffusion Coefficients

   1. رفتار نامناسب الیاف جاسازی شده در بتن با استفاده از آنالیز انتشار صوت

   Damage Behavior of Yarn Embedded in Concrete Using Acoustic Emission Analysis

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2011-ACI-ACI Materials Journal ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا 2011-ACI-ACI Materials Journal – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
   ژورنال مصالح موسسه بتن آمریکا2011;ACI Materials Journal;ACI;بتن;CONCRETE;سیمان;ترکیبات سیمان;سیمانهای آمیخته;مقاومت;دوام;کارایی;بتن پیش ساخته

   دانلود پاورپوینت منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان رشته عمران 19 صفحه

   این فایل حاوی مطالعه منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

   به صفحه دریافت دانلود پاورپوینت منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان خوش آمدید.

   قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان را مطالعه نمایید.

   قسمتی از متن و توضیحات فایل:

   این فایل حاوی مطالعه منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

   فرمت فایل: ppt

   تعداد صفحات: 19

   حجم فایل: 114 کیلو بایت

   فهرست

   پارامترهای طراحی سازه های نگهبان خرپایی

   منحنی های کمک طراحی

   انواع نمودارهای کمک طراحی

   نحوة استفاده از نمودارهای انتخاب نوع سازة نگهبان

   نمودارهای تعیین ابعاد پی در پلان و نحوة استفاده از آنها

   نمودارهای تعیین نوع و طول شمع، و نحوة استفاده از آنها

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – دانلود پاورپوینت منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
   دانلود پاورپوینت منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان;پاورپوینت منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان;منحنی های کمک طراحی سازه نگهبان;سازه نگهبان;منحنی های کمک طراحی;طراحی سازه نگهبان

   دانلود پاورپوینت اجرای سازه های فولادی رشته عمران 85 صفحه

   این فایل حاوی مطالعه اجرای سازه های فولادی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

   به صفحه دریافت دانلود پاورپوینت اجرای سازه های فولادی خوش آمدید.

   قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت اجرای سازه های فولادی را مطالعه نمایید.

   قسمتی از متن و توضیحات فایل:

   این فایل حاوی مطالعه اجرای سازه های فولادی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

   فرمت فایل: ppt

   تعداد صفحات: 85

   حجم فایل: 3.907 مگا بایت

   سرفصل مطالب

   ۱- فولادهای ساختمانی (روش تهیه فولاد- شکل دادن به فولاد- کارسردوگرم برروی فولاد- انواع فولادها- محسنات ومعایب فولاد)

   ۲- نصب سازه های فولادی (فن نصب – برنامه پیشرفت کار – عملیات کارگاهی – تجهیزات نصب – وسایل نصب – روشهای نصب پل – روش های نصب ساختمان)

   ۳- جوشکاری (اصول وفرایند – وسایل جوشکاری – رویه جوشکاری – ترک در جوش – پیش گرمی – کنترل اعوجاج – کاربرد اقسام جوش)

   ۴ – برشکاری

   ۵ – ضوابط اجرائی (مشخصات فولادمصرفی – انحرافات مجاز- ضوابط ساخت قطعات – ضوابط نصب قطعات)

   سوابق تاریخی

   – به نظر می رسدکه بشراولیه آهن را از طریق سنگهای آسمانی شناخته باشد

   – تاریخ دقیق استفاده بشر از آهن معلوم نیست ولی قدمت آن به ۵۰۰۰سال می رسد.

   – درگذشته استفاده حداکثرازآهن نشانه تمدن برتروتعیین کننده برنده جنگها بوده است.

   – قدمت استفاده ازفولاد به دوتاسه هزارسال پیش می رسد که شمشیرهای فولادین می ساختند.

   – اولین سازه قابل توجه آهنی پلی است ازچدن درانگلستان به دهانه ۳۰متر (۱۷۷۹-۱۷۷۷).

   – فولاددرمقیاس صنعتی اولین بارتوسط کوره بسمر(۱۸۸۵) ایجاد و به ثبت رسید.

   – آهن ۹۵% کل تولیدات فلزات دنیارا به خود اختصاص داده است

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت اجرای سازه های فولادی ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – دانلود پاورپوینت اجرای سازه های فولادی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
   دانلود پاورپوینت اجرای سازه های فولادی;پاورپوینت اجرای سازه های فولادی;اجرای سازه های فولادی;سازه فولادی;اجرا

   فایل اکسل محاسبات اتصالات سازه فلزی با اکسل رشته عمران 3 صفحه

   شامل اتصال نبشی نشیمن به ستون اتصال صلب اتصالات مفصلی

   به صفحه دریافت فایل اکسل محاسبات اتصالات سازه فلزی با اکسل خوش آمدید.

   قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات فایل اکسل محاسبات اتصالات سازه فلزی با اکسل را مطالعه نمایید.

   قسمتی از متن و توضیحات فایل:

   شامل اتصال نبشی نشیمن به ستون اتصال صلب اتصالات مفصلی

   فرمت فایل: zip

   تعداد صفحات: 3

   حجم فایل: 71 کیلو بایت

   طراحی اتصالات و کنترل آنها بصورت دستی و تیپ بندی شده با بهره گیری از نرم افزار قدرتمند اکسل راهی تسهیل شده جهت صرفه جویی در زمان و دقت در محاسبات می باشد. با این مجموعه دقیقتر و راحتتر محاسبه کنید.

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فایل اکسل محاسبات اتصالات سازه فلزی با اکسل ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – فایل اکسل محاسبات اتصالات سازه فلزی با اکسل – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
   اتصالات;اتصال صلب;اتصال مفصلی;اتصالات سازه;اکسل;سازه فلزی

   فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات رشته عمران 1 صفحه

   طراحی اتصالات فلزی شامل طراحی ورق های فوقانی و تحتانی طراحی جوش های های فوقانی و تحتانی طراحی نبشی جان طراحی سخت کننده های فشاری جان ستون طراحی سخت کننده های کششی جان ستون کنترل و طراحی ورق مضاعف کنترل ضخامت چشمه اتصال کنترل کمانش موضعی تعین مقدار نیروی بال فشاری طراحی جوش لزوم استفاده از تقویت کننده ها

   به صفحه دریافت فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات خوش آمدید.

   قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات را مطالعه نمایید.

   قسمتی از متن و توضیحات فایل:

   طراحی اتصالات فلزی شامل طراحی ورق های فوقانی و تحتانی طراحی جوش های های فوقانی و تحتانی طراحی نبشی جان طراحی سخت کننده های فشاری جان ستون طراحی سخت کننده های کششی جان ستون کنترل و طراحی ورق مضاعف کنترل ضخامت چشمه اتصال کنترل کمانش موضعی تعین مقدار نیروی بال فشاری طراحی جوش لزوم استفاده از تقویت کننده ها

   فرمت فایل: zip

   تعداد صفحات: 1

   حجم فایل: 1.603 مگا بایت

   طراحی اتصالات و کنترل آنها بصورت دستی و تیپ بندی شده با بهره گیری از نرم افزار قدرتمند اکسل راهی تسهیل شده جهت صرفه جویی در زمان و دقت در محاسبات می باشد. با این مجموعه دقیقتر و راحتتر محاسبه کنید.

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – فایل اکسل طراحی اتصالات فلزی-جوش و اتصالات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
   اتصالات;اتصالات فلزی;جوش;اتصال تیر به ستون;اکسل

   پاورپوینت آشنایی با فینیشر رشته عمران 28 صفحه

   این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت آشنایی با فینیشر می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

   به صفحه دریافت پاورپوینت آشنایی با فینیشر خوش آمدید.

   قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات پاورپوینت آشنایی با فینیشر را مطالعه نمایید.

   قسمتی از متن و توضیحات فایل:

   این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت آشنایی با فینیشر می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید

   فرمت فایل: ppt

   تعداد صفحات: 28

   حجم فایل: 1.362 مگا بایت

   هرست
   آشنایی با فینیشر
   مقدمه
   یاد آوری چند نکته
   فینیشر
   انواع فینیشر
   فینیشردارای دو بخش اصلی میباشد
   تراکتور
   رولینگ و کیره کامیون
   قیف فینیشر
   تسمه نقاله
   حلزونی ها
   اتوی فینیشر
   روشهای تغذیه بار
   اجزای جانبی فینیشر

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت آشنایی با فینیشر ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – پاورپوینت آشنایی با فینیشر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
   پاورپوینت آشنایی با فینیشر;دانلود پاورپوینت آشنایی با فینیشر;آشنایی با فینیشر;فینیشر;ماشین آلات مهندسی;ماشین آلات راه

   دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک رشته عمران 28 صفحه

   فایل پاورپوینت جامع وکامل درباره فشار جانبی خاکدر حجم 28 اسلاید قابل ویرایش

   به صفحه دریافت دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک خوش آمدید.

   قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک را مطالعه نمایید.

   قسمتی از متن و توضیحات فایل:

   فایل پاورپوینت جامع وکامل درباره فشار جانبی خاکدر حجم 28 اسلاید قابل ویرایش

   فرمت فایل: ppt

   تعداد صفحات: 28

   حجم فایل: 403 کیلو بایت

   چکیده محتوای فایل:

   فشار جانبی خاک

   انواع فشار جانبی خاکها

   •فشار جانبی خاک در حالت سکون
   •فشار جانبی خاک در حالت فعال
   •فشار جانبی خاک در حالت مقاوم
   فشار جانبی خاک در حالت سکون

   در رسهای عادی تحکیم یافته

   •نشانه خمیری بین 0 تا 40
   •نشانه خمیری بین 40 تا 80
   فشار جانبی خاک در حالت فعال رانکین
   •نیروی محرک کل رانکین برای واحد طول دیوار قبل از وقوع ترک کششی برابر است با:
   بعد از وقوع ترک کششی، نیروی وارد بر دیوار ناشی از فشار موجود بین عمق Zc و H خواهد بود که می توان آن را بصورت زیر بیان نمود
   فشار جانبی خاک در حالت فعال رانکین

   برای مقاصد طراحی معمولا خاکریز چسبنده با یک خاکریز فرضی دانه ای با نمودار توزیع فشار محرک رانکین با تنش افقی برابر صفر در سطح زمین تخمین زده می شود به عبارت دیگر:…

    


   از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک ” نمودید تشکر می کنیم

   هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

   فایل – دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
   دانلود پاورپوینت فشار جانبی خاک;پاورپوینت فشار جانبی خاک;فشار جانبی خاک;خاک