اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها رشته عمران 81 صفحه

به صفحه دریافت اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها را مطالعه نمایید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

جزوه اتصالات،مهاربند، تیرها و ستون ها شامل

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 833 کیلو بایت

فصل یكم ؛ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1 نمادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-1 عبارات و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-3 فولاد مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

3-3 پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ……………………………………………………………………………………………………………………… 17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-5 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 اتصالات جوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-5 اتصالات پیچی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

1-6 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-6 كمانش موضعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای…………………………………………………………………………………… 23

1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله ………………………………………….. 23

2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله………………………………………………… 23

3-4-6 محدودیتهای هندسی ……………………………………………………………………. 24

24 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………… 24

7-6 اتصالات پای ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1-7 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-8 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-8 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

4-8 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

-1-4-8 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 37

-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 38

-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال…………………………………………………………… 38

5-8 ورقهای پیوستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

7-8 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-9 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-9 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-9 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

-1-4-9 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 44

-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 44

-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال …………………………………………………………… 44

5 ورق های پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 -9

6-9 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

1-10 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-10 اتصال تیر به ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-10 چشمه اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

-1-3-10 برش چشمه اتصال ……………………………………………………………………… 46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال …………………………………………………………… 46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال………………………………………………………….. 46

4-10 ورقهای پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

5-10 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

6-10 ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

مطلب دیگر:  طراحی واحد همسایگی رشته عمران 61 صفحه

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه…………………………………………………………………………………………………….. 48

1-11 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-11 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-11 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

-1-4-11 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند ………………………………………………………….. 50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال………………………………………………. 51

5-11 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

-1-5-11 ملاحظات كلی………………………………………………………………………….. 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل ………………………………………………………. 51

6-11 ستونها و وصلههای ستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی…………………………………………………………………………………………….. 55

1-12 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-12 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-12 توزیع نیروی جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3

4-12 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

-1-4-12 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ……………………………………………….. 56

5-12 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

6-12 ستونها و وصله ستونها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا………………………………………………………………………………………………………………… 57

1-13 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-13 تیر پیوند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

-1-4-13 محدودیت ها……………………………………………………………………………. 58

-2-4-13 برش تیر پیوند …………………………………………………………………………. 59

59…………………………………………… γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون……………………………………………………………….. 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند ……………………………………………………… 61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند……………………………………………………………………. 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

-1-5-13 نیروهای طراحی………………………………………………………………………… 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر………………………………………………………………………….. 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون …………………………………………….. 64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………… 64

6-13 طراحی مهاربندها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

-1-6-13 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 64

-2-6-13 جزییات مهاربندها ……………………………………………………………………… 64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها ……………………………………………………………………… 65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال……………………………………………….. 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

1-14 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ………………………………………………………. 67

-1-2-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 68

-3-2-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 68

-4-2-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی………………………………………………….. 69

-1-3-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 69

-3-3-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 69

-4-3-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 69

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
فولاد مصرفی;جوش;پیچ;بارها و تركیب بارها;ملاحظات كلی;تركیب بارهای شامل زلزله طرح;تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *